Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E ARSIMIT

Drejtor: QEMAJL SEJDIJA

 Niveli Arsimor:
Institucioni: Kolegji Universitar Vizioni Evropian, Fakulteti Ekonomik, Pejë  
 Data e diplomimit: 03.03.2011
Diploma : Bachelor në Banka Financa dhe Kontabilitet
 
Institucioni: Kolegji ”Dukagjini, Pejë
 Data e diplomimit: 05.10.2013
Diploma/ Magjistratura : Master i arteve ne Menaxhment
 
Institucioni: Universiteti Europian i Tiranes: UET
 Data e diplomimit: 30.05.2019
Diploma/ Doktorata : Doktor i Shkencave në Menaxhim     

 

 
 Titulli akademik:
Institucioni: Kolegji Fama, Prishtinë
 Data e zgjedhjes: 01.10.2021
  Ligjerus
 
 Punime dhe publikime
                                           Konferenca dhe revista
Titulli i punimit Emri i revistës linku
Key aspects of businesses in Kosovo

 

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (2017-01-01) https://doaj.org/article/97e1186f79f04b859c3257b2c85efaa3
 

Strategic management changes: Evidence from Commercial Banks of Kosovo

 

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (2017-01-01) https://doaj.org/article/97e1186f79f04b859c3257b2c85efaa3
 

The impact of working capital management on SMEs profitability

 

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS) 2016, University of “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics – Prilep (Macedonia)  

https://disciplina.mk/pdf-nastani-konkursi/Bilten%20426%20konecen%20UKLO.pdf

 

Motivation an Important Part in Management

 

 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 2281 3993(Print) ISSN 2281-4612(Online) https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/9809
Notion of Strategic Control

 

 

European Journal of Multidisciplinary Studies Articles, 2016, vol. 1 https://econpapers.repec.org/article/eurejmsjr/154.htm
 

Globalization of Banking Business and Risk Management

 

 

 

UBT International Conference

 

https://knowledgecenter.ubt-uni.net/do/search/?q=qemajl&start=0&context=13167822&facet=
 

SME Development in Kosovo and Access to Finance: Diaspora Saving as a Financial Source

 

 

 

 

UBT International Conference

 

https://www.ubt-uni.net/sq/dhjetera-studiues-te-ekonomise-prezantuan-punime-shkencore-ne-konferencen-nderkombetare-te-ubt-se/
 

Motivimi si pjese e rendesishme ne menaxhment

 

 

 

REVISTË STUDIMORE – SHKENCORE INTERDISCIPLINARE Qendra Kërkimore Zhvillimore – PEJA file:///C:/Users/Qema%20ZDJ/Downloads/pdffox.com_buletini-shkencor.pdf
Rëndësia e Burimeve Njerëzore për realizimin e strategjisë së firmës

 

 

 

 

Ditët e Studimeve Shqiptare 24- 26 Prill 2015,UET, Tiranë https://uet.edu.al/new/wp-content/uploads/2021/06/Conference-Programme-3.pdf
Importance of Strategic Decision on Businesses

 

 

 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies https://www.mcser.org/journal/index.php/index/search
 
Përvoja e punës:
Emri i Institucionit: Universiteti Haxhi Zeka”Pejë
Pozita: Zyrtar për Diploma
Përshkrimi:
Data: 2013
Vendi: Pejë
 
Emri i Institucionit: Counseling Capital
Pozita: Kotabilist
Përshkrimi:
Data: 2013
Vendi: Pejë
   
Emri i Institucionit: Universiteti Haxhi Zeka”Pejë
Pozita: U.d. Drejtor i Bibliotekës
Data: 01.02.2019 deri 06.05.2019
Vendi: Pejë
 
 Informata shtesë:

 

Shkathtësitë organizative dhe kompetencat:
Shkathtësitë kompjuteri dhe kompetencat:  Windows OS, MS Office, AutoCAD, Math CAD, Math LAB, C++, SPSS, MS Project.
Shkathtësitë të gjuhës: (1 deri 5: 1vlerësimi  më i ulët – 5 fluent)
Gjuha Konverzimi Shkrimi Leximi
Shqip 5 5 5
English 3 3 3
Italisht
Shpërblimet dhe anëtarësimet: ·