Republika e Kosoves

Klinë

Zenun Elezaj

CURRICULUM VITAE

 

1. Mbiemri: Elezaj
2. Emri: Zenun
3. Nacionaliteti: Kosovar
4. Data e lindjes 16.05.1963
5. Gjinia: M
6. Detajet kontaktuese:
Email: zenunelezaj@yahoo.com      zenun.elezaj@rks-gov.net
Tel: +38344138905
 
7. Edukimi:
Institucioni: Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë
 Data: 26.06.1987
Shkalla: Inxhinier i dip. i Gjeologjisë
 
Institucioni: Fakulteti Gjeologji – Miniera-Naftë në Zagreb
Shkalla: Studimet pasuniversitare
 
Institucioni: Fakulteti Gjeologji Miniera-Tiranë
 Data: 20.12.2001
Shkalla: Master i Gjeologjisë
 
Institucioni: Fakulteti Gjeologji Miniera-Tiranë
 Data: 17.02.2003
Shkalla: Doktor i shkencave të Gjeologjisë
 
8. Shkalla akademike:
Institucioni: Universiteti i Prishtinës
 Data: 25.09.2013
Shkalla: Profesor i Rregullt
 
9. Publikimet shkencore:
Revistat shkencore
Titulli i punimit Emri i punimit Viti / Volumi / Faqe
1. Zenun Elezaj:

Geophysical Airborne Survey and Mineral Resources Potential in Kosovo

 

 

J. Int. Environmental Application & Science

 

Vol. 8; 2013.

2. Zenun Elezaj:

Late and Young Tectonics (Neotectonics) and Seismicity of Kosova

 

 

J. Int. Environmental Application & Science

 

Vol. 7 (4): 744-749 (2012)

3. I. Brahimaj, F. Brahimaj, Zenun Elezaj:

Seismic Impact from Massive Detonations in Limestone Deposits in Kosovo -Case Stady Pasoma Deposit

 

J. Int. Environmental Application & Science Vol. 7 (4): 834-840 (2012)
4. B. Muço, G. Alexiev,, Sh. Aliaj, Zenun Elezaj, B. Grecu, N. Mandrescu, Z. Milutinovic, M. Radulian. B. Ranguleov, D. Shkupi: Geohazards assessment and mapping of some Balkan countries.

 

Sprinnger Science+Business Media B.V. 2012. DOI 10.1007/x11069-012-0185-6
5. N. Peci, Zenun Elezaj, H. Hajra, S. Mulaj:

Spatial analyses of stream sediment sampling geochemichal data for selected elements, volcanik complex Mitrovicë-Samadrexhë.

 

Journal of Institute Alb-Shkenca, ISSN 2073-2244. Aktet V, 2: 163-166, 2012.
6. Shala I, Zenun Elezaj, A. Koliqi:

Sustainable Exploitation of Coal in Kosovo Basin.

 

J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 7 (2): 256-260 (2012).
7. Zenun Elezaj, N. Peci, S. Mulaj (2011):

Ophiolitic metamorphic sole in Kosova.

 

Journal of Institute Alb-Shkenca, ISSN 2073-2244. Aktet IV, 2: 240-247, 2011.
8. Zenun Elezaj, A. Rexhaj, A. Haxhiu, Q. Kadiri:

Environmentally Kosovo Quarry Plan.

 

J. Int. Environmental Application & Science Vol. 6, No. 4, pp. 553-557, December 2011.
9. Sh. Mustafa, Zenun Elezaj:

Istog Earthquake of March 10, 2010.

 

J. Int. Environmental Application & Science Vol. 6, No. 4, pp. 585-591, December 2011.
10. A. Koliqi, I. Alliu, H. Visoka, Zenun Elezaj, A. Koliqi:

Content of Nickel in the Weathering Crust of the Ore Deposit “Suka”.

 

J. Int. Environmental Application & Science Vol. 6, No. 4, pp. 619-622, December 2011.
11. A. Haxhiaj, Zenun Elezaj, E. Haxhiaj: The Management of Thermal Quantity and Carbon Monoxide during Lignite Combustion.

 

J. Int. Environmental Application & Science Vol. 6, No. 2, pp. 209-215, 2011.
12. B. Baruti, A. Vitaku, I. Malollari, N. Peci, Zenun Elezaj: Environmental impact during coal exploitation in Kosova. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol. 12, No. 2, pp. 434-436, 2011.
13. B. Sinani, Zenun Elezaj, N. Peci, B. Baruti, S. Mulaj, A. Rexhaj, B. Sinani:

Bersi Geochem.

 

International Geo-Science Conference “GeoAlb 2011” Mitrovicë. Year 2011, pp. 388-392.
14. S. Bejta, Zenun Elezaj:

Hulumtimet gjeologo-inxhinierike dhe identifikimi i rrëshqitjeve në Kosovë.

 

International Geo-Science Conference “GeoAlb 2011” Mitrovicë. Year 2011, pp. 388-392
15. Zenun Elezaj, A. Tmava, P. Pashko, P. Vaso:

Neogene of the dukagjini basin.

 

Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Muzeul Olteniei Craiova.

 

Tom. 26, No. 1/2010 1454-6914.
16. S. Mulaj, N. Peci, Zenun Elezaj: Discripancy on geology  discription betwen Geological Map Sheets K34-53 & K34-54 1:100 000.

 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. Albena (Varna)-Bulgaria (2010).
17. Zenun Elezaj:

Cenozoic molasse basins in Kosovo and their geodynamic evolution.

 

Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Tom. XXV/September 2009;  1454-6914.
18. Zenun Elezaj:

Configuration of the Network of Seismological Stations in Kosova.

 

J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 4 (4): 466-476 December (2009).
19. Zenun Elezaj:

Seismotectonic Settings of Kosova.

 

J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 4 July (2): 167-176 (2009).
20. Zenun Elezaj:

Geodynamic evolution of Kosova during the Triassic and Jurassic period.

 

Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University. Turkey. Yerbilimleri, 30 (2), 113–126. 2009.
21. B. Shabani, Zenun Elezaj, S. Kastrati:

The Development of Open Pits of Coal Deposits at Kosova Basin, necessity for Energetik Development of the Region”.

 

Egyptian Chemikal Socitety, Egyptijan First Intern. Conference in Chemistry, Sharm El-Sheikh, Egypt, 2006.
22. B. Xhema, B. Mehmeti, B. Shabani, Zenun Elezaj:

Trajtimi i rrëshqitjes së masave shkëmbore në shpatin “BOB” Kaçanik dhe masat për sanim.

 

Simpoziumi Potencialet gjeominerare-strategjia dhe menaxhimi i tyre,  Mitrovicë Volumi I, 2006, pp. 483-489.
23. Sh. Mustafa, N. Hasi, Zenun Elezaj:

Karakteristikat sizmotektonike të Kosovës dhe efekti rezonues.

 

Simpoziumi shkencor ndërkombëtar, Potencialet gjeominerare-strategjia dhe menaxhimi i tyre Mitrovicë. Volumi I, 2006, pp. 436-441.
24. Barth , A,. Legler, C., Elezaj, Zenun, Hoffman, B., Kűhna, H., Maliqi, G., Peci, N.–

Map of Minerals of Kosovo, Sc. 1 : 200 000. 

Prishtinë Published Map, 2006
25. N. Peci, S. Mulaj, Zenun Elezaj et.al.:

Exploitation of sand and gravel in the rivers of Kosova.

 

Geowissenschaften sichern Zukunft. Deutche Geologische gesellschaft. GeoLeipzing, 2004.
26. Zenun Elezaj, I. Brahimaj, B. Shabani:

Të dhënat mbi ndërtimin gjeologjik të rajonit të Gremnikut, mineralet e dobishme dhe perspektiva e shfrytëzimit të tyre.

 

Konferencë shkencore, Zhvillimi i qëndrueshëm tekniko-teknologjik dhe mjedisi. Vellimi I, Prishtinë, 19 Prill 2002
27. Zenun Elezaj:

Karakteristikat sizmotektonike të Kosovës.

 

Buletini i shkencave gjeologjike të Shqipërisë. Tiranë, 2002.p: 65-79.
28. Zenun Elezaj, B. Shabani, P. Vaso:

Të dhëna mbi ndërtimin gjeologjik dhe mineralet e dobishme të rajonit të Klinës.

Buletini i shkencave gjeologjike të Shqipërisë. Tiranë, 2000, pp. 39-49.
29. Zenun Elezaj:

Studimet gjeologo-inxhinierike të akumulimeve të vogla gjatë projektimit dhe ndërtimit të tyre.

Xehetaria – Bazë e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Konferencë Shkencore-Prishtinë. Vëllimi I, Nëntor 1999.
30. Zenun Elezaj: Kosovo geological structure and site selection opportunities for CO2 injection into geological formations.

 

Prezantim në TAIEX Konferencë. Prishtine-2007.
31. Zenun Elezaj: Mineral resources of Kosova for its economic development.

 

Prezantim në konferencën për investime në sektorin minerar Prishtine, 2007
32. Zenun Elezaj: Geo and mining hazards in Kosovo.

 

Prezantim në konferencën për  gjeorreziqe. BGR-Hanover Hanover Germany. Dhjetor 2002
33. Zenun Elezaj: Seismology in Kosovo. Prezantim në konferencën për mbrojtjen nga tërmetet  për Evropën juglindore.

 

Lublane, Dhjetor 2003.
34. Zenun Elezaj: Geohazard Map of the Balkans.

 

Prezantim në konferencën e organizuar United States Civilian Research and development foundation.

 

Ohrid, 2007.
35. Zenun Elezaj: Sizmiciteti i Kosovës. Pjesëmarrja dhe prezantimi në Kongresin e gjeologëve të Shqipërisë

 

Tiranë, Shtator 2001.

 

Abstraktet nga konferencat
Titulli i punimit Emri i punimit Viti / Volumi Faqe
Zenun Elezaj & B. Sinani:

The 3 Dimensional Presentation of Geo-Hazards in the Track of

VERMICË-MERDARE Highway

 

BALWOIS 2010 – Ohrid, – 25, 29 May 2010 Balwois Volume I
B. Sinani & Zenun Elezaj:

Compilation of Geological Map of the Republic of Kosova on

Personnal Computer PDA

BALWOIS 2010 – Ohrid, – 25, 29 May 2010 Balwois Volume I
Publikimet tjera
Titulli i punimit Emri i punimit Viti / Volumi Faqe
Zenun Elezaj & A. Kodra: Geology of Kosova Tekst Universitar Prishtine, 2012
Zenun Elezaj & A. Kodra: Gjeologjia e Kosovës Tekst Universitar Prishtine, 2008
 
10. Përvoja e punës:
Data: 1987-1990; 1999-2005
Vendi: Volljakë
Institucioni: Miniera e Boksitit “Boksitet e Kosovës”
Pozita: Gjeolog minerar, Drejtor teknik, Drejtor i minierës
Përshkrimi: Hulumtime gjeologjike dhe aktivitete minerare e menaxhuese
Data: 2011-2013
Vendi: Prishtinë
Institucioni: Hill International & Proing
Pozita: Gjeolog në mbikëqyrje të Autostradës Vërmicë-Merdare
 
Data: 2014-2017
Vendi: Prishtinë
Institucioni: Hill International & Proing
Pozita: Gjeolog në mbikëqyrje të Autostradës Prishtinë-Hani i Elezit

 

Data: 1988-Tani
Vendi: Prishtinë-Mitrovicë
Institucioni: Universiteti “Hasan Prishtina”
Pozita: Profesor
 
 
11. Edukimi dhe trajnimet:
Data: 2002
Kualifikimi: Trajnimi për gjeorreziqe
Certifikata: Certifikata
Vendi: BGR-Hanover
 
12. Informacione shtesë:
Aftësitë organizative: Planifikimi, organizimi, Planifikimi dhe realizimi i projekteve
Aftësitë në përdorimin e kompjuterit:  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Arcgis, MapInfo..
Njohja e gjuhëve: (1 deri 5: 1 ulëta – 5 larta)
Gjuhët Folur Shkruar Lexuar
Serbo-Kroate 5 5 5
Angleze  4 4 4
Shpërblimet:
  Universiteti i Prishtinës – “Student i dalluar” (1985)