Republika e Kosoves

Klinë

Zyra për Barazi Gjinore dhe të drejta të njeriut

Vitore Shala- Zyrtare për barazi gjinore dhe të drejtat e njeriut

email: vitore.shala@rks-gov.net