Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E FINANCAVE, EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT

Drejtor: Aziz Desku

Emri :  Aziz

Mbiemri:   Desku

Ditëlindja: 05.03.1961

Kombësia:  Shqiptar

Shtetas : Kosovar

Adresa kontaktuese: Klinë,lagja Arbëria

Nr.telefonit zyrtar: +383 (0)49 292 921

E-mail adresa zyrtare: aziz.desku@rks-gov.net

EDUKIMI:

Nr. i viteve te shkollës fillore: 1968-1976

Shkolla fillore “Zenel Hajdini” Ujmirë

 

Nr.i viteve te shkollës se mesme: 1976-1980

Gjimnazi “Luigj Gurakuqi” Klinë

Nr.i viteve te fakultetit:  (Ecc.dipl.)         1980-1984

Universiteti i Prishtinës-Fakulteti Ekonomik

 

PËRVOJA E DERITANISHME

 

Punëdhënësit e mëparshëm:

 

1.Pozita                                Emri i punëdhënësit                 Prej:                      Deri:

 

Menaxher financiar        NNT „Mirusha Company” 01.03.2008      26.12.2017

Përshkrimi i detyrave :

Menaxhimi i punëve te kontabilitetit dhe financave të NNT „Mirusha  Company” shpk që përfshin te gjitha punët e kontabilitetit dhe përgatitjen e pasqyrave financiare .

Punëdhënësit e mëparshëm:

  1. Pozita Emri i punëdhënësit                                           Prej:                      Deri:

Drejtor                                  Komuna e Klinës                    01.07.2007            14.01.2008

Përshkrimi i detyrave :

Menaxhimi i të gjitha punëve finaciare ne Drejtorinë për buxhet e financa ne komunen e Klinës. Përgaditja (propozimi) i buxhetit kumunal për vitn fiskal, përgaditja e raporteve financiare periodike dhe vjetore bazuar në rregullat dhe rregulloret e Ministrisë për e financa dhe ekonomi.

Përgatitja, planifikimi, monitorimi dhe ekzekutimi i buxhetit komunal.

Planifikimi dhe monitorimi i te hyrave vetanake ,ndarjes se drejtë financiare etj.

Punëdhënësit e mëparshëm:

  1. Pozita Emri i punëdhënësit                                         Prej:                      Deri:

 

Zyrtar kryesor financiar        Komuna e Klinës          10.07.1999            30.06.2007

Përshkrimi i detyrave :

Punë dhe detyra financiare:Raporte financiare,planifikimi i buxhetit,planifikimi dhe monitorimi i të hyrave vetanake,detyrat dhe përgjegjësitë për fonde dhe shpenzime në komunën e Klinës.

 

  1. Pozita Emri i punëdhënësit                                                       Prej:                      Deri:

Shef kontabiliteti     Kompania private “Citadela”-Klinë     01.08.1993     01.02.1998

Përshkrimi i detyrave :

Detyrat:Mbajtja e Kontabilitetit ,përgatitja e faturave të shitjes regjistrimi dhe evidentimi i klientëve, përgatitja e raporteve financiare Bilanci i gjendjes,Bilanci i suksesit (të hyrave dhe shpenzimeve),përllogaritja e tatimeve,etj.

Pozita Emri i punëdhënësit                                                                   Prej:                      Deri:

Shef kontabiliteti     Koperativa banesore “Univerzal”-Klinë 03.03.1991       31.07.1993

Përshkrimi i detyrave :

Detyrat:Mbajtja e Kontabilitetit ,përgatitja e faturave të shitjes regjistrimi dhe evidentimi i klientëve, përgatitja e raporteve financiare Bilanci i gjendjes,Bilanci i suksesit (të hyrave dhe shpenzimeve),përllogaritja e tatimeve,etj.

  1. Pozita Emri i punëdhënësit                                                   Prej:                      Deri:

Shef i shtëpisë se mallrave    NSHT “Klina”                     06.02.1985           02.03.1991

Udhëheqja me punët rreth furnizimit dhe realizimit te Shtëpisë se mallrave në Klinë. Mbikëqyrja dhe evidenca e punëtorëve,planifikimi I shitjes etj

NJOHURITË E GHUHËVE:

(Pak 1,Mjaftueshëm 2,Shumë mirë 3,Shkelqyeshem 4)

Gjuhet:                Shqip               Serbisht                 Anglisht

Në të folur             4                       3                              2

Në të shkruar        4                       3                              2

 

NJOHURITË TJERA:

Njohuritë në kompjuter:

Komplet paketa Microsoft Office (Word,Exel,Power Point,Acces,

Interneti me te gjitha mundësitë dhe aplikacionet qe ofron.

 

KURSE DHE TRAJNIME DHE CERIFIKATA

Kurse të gjuhës Angleze(2),

Kurse trajnimi për aftesim menaxherial,

Kurse për financat publike në nivelin lokal,

Kurse te kontabilitetit sipas versionit te departamentit te thesarit te Kosovës,

Kurse  rreth buxhetimit  kapital etj..

(Për te gjitha këto posedoj kopje te certifikatave)