Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT

Drejtor: Driton Bardheci

I lindur në Pejë, datë 29.06.1997

Vendlindja: Grabanicë, Klinë

Shkollën e mesme të ulët e ka të kryer në “Azem Bejta”, në Grabanicë

Shkollën e Mesme të Lartë e ka të kryer në Klinë, gjimnazi “Luigj Gurakuqi”, drejtimi Shkenca Natyrore

Fakultetie të kryera Bachelor: 1. Inxhinieri Mekanike, në UP “Hasan Prishtina”, 2. Shkenaca Politike, në UP “Hasan Prishtina”

Përvojë pune:

Telekom janar – gusht 2021

Zëvëndësministër në Ministrinë e Arsimit – 2021-2022

Aftësi: Udhëheqës i shumë projekteve profesionale në fushën e inxhinierisë.