Republika e Kosoves

Gjakovë

Përgjegjësitë e menaxherit

  • Udhëheqë punën e gjithmbarshme të njësisë së burimeve njerëzore dhe ndihmon kryetarin e komunës në caktimin e objektivave dhe hartimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;
  • Menaxhon me stafin e njësisë dhe bënë ndarjen e detyrave tek varësit e tij, ofron udhëzime dhe monitoron punën e personelit të komunës për të siguruar produkte dhe shërbime cilësore;
  • Siguron zbatimin e politikave, legjislacionit dhe procedurave për punësimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore të komunës;
  • Udhëheq procesin e planifikimit, vlerësimit dhe rekrutimit të personelit si dhe menaxhon sistemin e informatave për menaxhimin e burimeve njerëzore të komunës;
  • Siguron identifikimin e nevojave për trajnimin, arsimimin e burimeve njerëzore, vlerësimi i ndikimit të trajnimeve si dhe sigurimi i trajnimeve adekuate;
  • Mbështet punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa dhe Komisionit disiplinor;
  • Bën vlerësim të rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara;