Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtori Drejtorite

Emri dhe mbiemri – Aleksandar Spasic

Pozita – Drejtor Drejtorite
Data e lindjes – 28.06.1974
Vendi i lindjes– Shkup
Profesioni – 
Nr. Tel: +38349/929-296
e-mail: aleksandar.spasic@rks-gov.net