Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyra për bashkëdunim ndërkombëtar dhe integrime evropiane

Emri dhe mbiemri – Tasa Radic
Pozita – Službenik
Data e lindjes – 29.03.1977
Vendi i lindjes – Gotovusha
Profesioni –
Nr. Tel: +38344/704-117
e-mail: tasa.radic@rks-gov.net