Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtor Drejtorite

Emri dhe mbiemri – Siniša Budurić
Pozita – Direktor odeljenja
Data e lindjes – 12.12.1970
Vendi i lindjes – Skoplje
Profesioni– Diplomirani ekonomista
Nr. Tel: +38349/523-500
e-mail: sinisa.buduric@rks-gov.net