Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zëvendës Kryetari për komunitete

Emri dhe mbiemri – 
Pozita – Zëvendës Kryetari për komunitete
Data e lindjes – 
Vendi i lindjes –  
Zanimanje -
Nr. Tel:  
e-mail: