Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtor Drejtorite

Emri dhe mbiemri – Julija Lazarevic
Pozita – Drejtori Drejtorie
Data e lindjes – 20.04.1980
Vendi i lindjes – Gnilan
Profesioni – 
Tel: +38349/525-100
e- mail: julija.lazarevic@rks-gov.net