Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria e Administratës

Lulzim Blakaj

Drejtor i Drejtorisë për Administratë Komonale

Data e lindjes: 05.12.1960

Vendi i lindjes: Istog

Pergatitja shkollore: Diplomoi në Fakultetin Juridik, në vitin 1985, në Universitetin e Prishtinës

tel. 039 20043801, 049 766 410

e-mail: lulzim.blakaj@ks-gov.net

Lulzim (Bajram) Blakaj, Shkollën fillore dhe të mesme në Istog .
Diplomoi në Fakultetin Juridik, në vitin 1985, në Universitetin e Prishtinës.
Prej vitit 1986-1990 ka punuar në ish –komunën e Istogut, nga viti 2000 e deri në muajin shtatorë sekretar këshillit komunal dhe më vonë ,sekretarë I KK-Istog deri në emërimin si Nënkryetar i komunës. martuar. Baba i 4 fëmijëve , 1 vajze dhe 3 djemve

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Kujdeset për menaxhimin, koordinimin, mbikëqyrjen dhe vlerësimin e punës së
  nëpunësve civil në kuadër të drejtoratit,
  • Harton politikat dhe strategjitë afatgjata dhe afatshkurtra të drejtoratit komforë
  legjislacionit në fuqi dhe nevojave lokale,
  • Siguron zbatimin e vendimeve të Kryetarit dhe kuvendit që kanë të bëjnë me
  kompetencat e drejtoratit,
  • Koordinon punën dhe aktivitetet me drejtoratet tjera,
  • Planifikon buxhetin e drejtoratit dhe kujdeset për shfrytëzimin e tij,
  • Kujdeset për zbatimin e ligjshmërisë në të gjitha organet e administratës komunale,
  • Kryen punët dhe shërbimet që kanë të bëjnë me punët e kuvendit të komunës, dhe
  ekzekutivit të komunës.
  • Menaxhon Qendrën për Shërbim të Qytetarëve,
  • Kujdeset për zbatimin e procedurave të Prokurimit Publik, në bazë të ligjit,
  • Menaxhon me logjistikën si autoparkun, teknologji informative,inventarizimin, sigurimin
  dhe mirëmbajtjen e objekteve komunale e te tjera,
  • Menaxhon Shërbimin e Gjendjes Civile si kompetencë e deleguar,
  • Menaxhon Arkivin e Qytetit dhe siguron zbatimin e procedurave ligjore në sistemimin
  dhe arkivimin e lëndëve dhe dokumenteve tjera,
  • Definon dhe mbështet politikat dhe planet rreth avancimit dhe rritjes se performances se
  administratës komunale dhe realizimin e strategjisë politike të Kryetarit të komunës
  për ngritjen e efikasitetit dhe cilësinë e shërbimeve,
  • Këshillon kryetarin e komunës në përmbushjen e përgjegjësive dhe të strategjisë politike
  të tij.