Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Administratë Publike

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Kujdeset për menaxhimin, koordinimin, mbikëqyrjen dhe vlerësimin e punës së
  nëpunësve civil në kuadër të drejtoratit,
  • Harton politikat dhe strategjitë afatgjata dhe afatshkurtra të drejtoratit komforë
  legjislacionit në fuqi dhe nevojave lokale,
  • Siguron zbatimin e vendimeve të Kryetarit dhe kuvendit që kanë të bëjnë me
  kompetencat e drejtoratit,
  • Koordinon punën dhe aktivitetet me drejtoratet tjera,
  • Planifikon buxhetin e drejtoratit dhe kujdeset për shfrytëzimin e tij,
  • Kujdeset për zbatimin e ligjshmërisë në të gjitha organet e administratës komunale,
  • Kryen punët dhe shërbimet që kanë të bëjnë me punët e kuvendit të komunës, dhe
  ekzekutivit të komunës.
  • Menaxhon Qendrën për Shërbim të Qytetarëve,
  • Kujdeset për zbatimin e procedurave të Prokurimit Publik, në bazë të ligjit,
  • Menaxhon me logjistikën si autoparkun, teknologji informative,inventarizimin, sigurimin
  dhe mirëmbajtjen e objekteve komunale e te tjera,
  • Menaxhon Shërbimin e Gjendjes Civile si kompetencë e deleguar,
  • Menaxhon Arkivin e Qytetit dhe siguron zbatimin e procedurave ligjore në sistemimin
  dhe arkivimin e lëndëve dhe dokumenteve tjera,
  • Definon dhe mbështet politikat dhe planet rreth avancimit dhe rritjes se performances se
  administratës komunale dhe realizimin e strategjisë politike të Kryetarit të komunës
  për ngritjen e efikasitetit dhe cilësinë e shërbimeve,
  • Këshillon kryetarin e komunës në përmbushjen e përgjegjësive dhe të strategjisë politike
  të tij.