Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria e Administratës

Edona Bujupi Loxha

Drejtoreshë e Drejtoratit për Administratë Komonale
Lindur më: 01.10.1988

Përgaditja shkollore: Fakulteti I shkencave të aplikuara të biznesit

 Shkolla e gazetarisë

Kontakti:

Mob.      049/671 000
tel. (fix):
 (038)20043807

E- mail:  edona.loxha@rks-gov.net

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

• Kujdeset për menaxhimin, koordinimin, mbikëqyrjen dhe vlerësimin e punës së
nëpunësve civil në kuadër të drejtoratit,
• Harton politikat dhe strategjitë afatgjata dhe afatshkurtra të drejtoratit komforë
legjislacionit në fuqi dhe nevojave lokale,
• Siguron zbatimin e vendimeve të Kryetarit dhe kuvendit që kanë të bëjnë me
kompetencat e drejtoratit,
• Koordinon punën dhe aktivitetet me drejtoratet tjera,
• Planifikon buxhetin e drejtoratit dhe kujdeset për shfrytëzimin e tij,
• Kujdeset për zbatimin e ligjshmërisë në të gjitha organet e administratës komunale,
• Kryen punët dhe shërbimet që kanë të bëjnë me punët e kuvendit të komunës, dhe
ekzekutivit të komunës.
• Menaxhon Qendrën për Shërbim të Qytetarëve,
• Kujdeset për zbatimin e procedurave të Prokurimit Publik, në bazë të ligjit,
• Menaxhon me logjistikën si autoparkun, teknologji informative,inventarizimin, sigurimin
dhe mirëmbajtjen e objekteve komunale e te tjera,
• Menaxhon Shërbimin e Gjendjes Civile si kompetencë e deleguar,
• Menaxhon Arkivin e Qytetit dhe siguron zbatimin e procedurave ligjore në sistemimin
dhe arkivimin e lëndëve dhe dokumenteve tjera,
• Definon dhe mbështet politikat dhe planet rreth avancimit dhe rritjes se performances se
administratës komunale dhe realizimin e strategjisë politike të Kryetarit të komunës
për ngritjen e efikasitetit dhe cilësinë e shërbimeve,
• Këshillon kryetarin e komunës në përmbushjen e përgjegjësive dhe të strategjisë politike
të tij.