Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Istog

Fatmir Bytyçi- Menaxher i Personelit në Komunën e Istogut dhe  Zyrtar përgjegjës për Pranimin dhe trajtimin e rasteve të Sinjalizimit në Komunën e Istogut

Emaili: Fatmir.Bytyqi@rks-gov.net

Tel: +383 200 438 24; 049766411

Bazuar ne Rregulloren  nr.03/2021 (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216) për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit, e cila është hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.