Republika e Kosoves

IstogTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
SERVISIMI I AUTOMJETEVE TE ZJARREFIKSEVE-633-023-030-221
633-23-4429-2-2-1
11-05-2023 01-06-2023 Detajet
NDERTIMI I RRUGES MALORE ZHAKOVE-JAVOR(633-023-042-521)
633-23-5790-5-2-1
08-06-2023 29-06-2023 Detajet
LOT1- FURNIZIM ME PAISJE PER KABINETE TE KIMISE, BIOLOGJISE, GJEOGRAFISE DHE MUZIKES. LOT2- BLERJA E ULSEVE PER SHKOLLAT E MESME. LOT3- FURNIZIMI ME REKUIZITA SPORTIVE PER INSTITUCIONET SHKOLLORE. LOT4- BLERJA E PAISJEVE-TELEVIZOR PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC.(633-023-041-121)
633-23-5753-1-2-1
07-06-2023 28-06-2023 Detajet
MIREMBAJTJA E ADRESAVE NE TERRITORIN E KOMUNES SE ISTOGUT(633-023-032-121)
633-23-4655-1-2-1
15-05-2023 05-06-2023 Detajet
RENOVIMI I OBJEKTEVE TE ZJARREFIKSEVE NE DUSHKAJË-ISTOG(633-023-029-521)
633-23-5044-5-2-1
22-05-2023 12-06-2023 Detajet
LOT1- NDERTIMI I HAPSIRAVE TE JASHTME NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT ( BAJRAM CURRI, TREPCA). LOT2- NDERTIMI I KENDIT TE LOJRAVE NE PARAFILLORET E SHKOLLAVE FILLORE TE KOMUNES SE ISTOGUT. LOT3- NDERTIMI I INFRASTRUKTURES SE JASHMTE NE SH.F. BAJRAM CURRI NE DUBRAVE. LOT4- NDERTIMI I INFRASTRUKTURES SE JASHTME NE SH.F. MARTIN CAMAJ- SERBOBRAN.(633-023-039-521).
633-23-5642-5-2-1
05-06-2023 27-06-2023 Detajet
LOT1- NDERTIMI I TROTUARIT LUBOVE-BANJE. LOT2- NDERTIMI I TROTUARIT NE DUBRAVE. LOT3- NDERTIMI I TROTUARIT KODER E TOMOCIT-POLIGON SPORTIV. LOT4- NDERTIMI I TROTUARIT NE SHUSHICE TE EPERME-SHKOLLA. ( 633-023-031-521)
633-23-4560-5-2-1
12-05-2023 02-06-2023 Detajet
OFRIMI I SIGURIMEVE AKSIDENTAL PER NXENES TE IAPP MITHAT FRASHERI-GURRAKOC(633-023-040-236)
633-23-5787-2-3-6
08-06-2023 19-06-2023 Detajet
NDERTIMI I INFRASTRUKTURES SE JASHTME, FASADIMI, NDERRIMI I DYERVE DHE DRITAREVE NE SHKOLLEN MITHAT FRASHERI NE GURRAKOC.(633-023-037-521).
633-23-5179-5-2-1
25-05-2023 15-06-2023 Detajet
MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NË INSTITUCIONET KOMUNALE(ADMINISTRATEN KOMUNALE, OBJEKTET SHENDETESORE, OBJEKTET ARSIMORE, OBJEKTET SOCIALE DHE REZIDENCIALE DHE OBJEKTET KULTURORE) 633-023-035-121.
633-23-4969-1-2-1
19-05-2023 09-06-2023 Detajet
LOT1- NDERTIMI I RRETHOJES DHE RREGULLIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT ZALLQ. LOT2- NDERTIMI I RRETHOJES DHE RREGULLIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT VERIQ. LOT3- NDERTIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT UÇE. LOT4- NDERTIMI I NJE PJESE TE RRETHOJES MBI MURIN E SHFMU TRE DESHMORET - UÇE DHE RRETHOJES NE SHFMU NDRE MJEDA - RAKOSH.(633-023-038-521).
633-23-5319-5-2-1
29-05-2023 19-06-2023 Detajet
MIREMBAJTJA E E-KIOSKAVE-633-023-011R-221
633-23-5015-2-2-1
19-05-2023 09-06-2023 Detajet
FURNIZIM ME SHTEPIZA DHE DRITA DEKORATIVE - SHESHI IBRAHIM RUGOVA-ISTOG(633-023-033-121)
633-23-4725-1-2-1
15-05-2023 05-06-2023 Detajet