Republika e Kosoves

Istog

Ofiqaria

Në zyrat e Ofiqarisë qytetarët mund të aplikojne qe te pajisen me këto dokumente si: Certifikatat e lindjes, të vdekjes, kurorëzimet, certifikatat e statusit martesor, dëshmi për personin që është gjallë, dëshmi për vdekjen ku u shërben qytetarëve për trashëgimi, vërtetimin që është mbajtës i familjes, evidenca e numrave personal për fëmijë deri në 16 vjeç, regjistrimi i lindjeve,i vdekjeve, i kurorëzimeve nga bota e jashtme për të gjitha komunat e Kosovës, certifikatat mbi bashkësitë familjare, si dhe vërtetimi i përshkrimeve, nënshkrimeve, dorëshkrimeve.

Kërkesa për Bashkesinë familjare

Kërkese për certifikatë të lindjes

Kërkesë për certifikatë të marteses

Kërkesë për regjistrimin e vdekjes

Kërkesë që personi është gjallë