Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Genc Ademaj

U.d Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa

Datëlindja: 29.10.1989

Kontakti:
Mob.      049/574 000

E-mail:  genc.ademaj@rks-gov.net 

 

Detyrat , përgjegjësitë dhe organizimi i Drejtoratatit për Buxhet dhe Financa

1.1 Kujdeset për  menaxhimin, koordinimin, mbikëqyrjen dhe vlerësimin e

punës së nëpunësve civil në kuadër të drejtoratit,

1.2 Harton politikat dhe strategjitë afatgjata dhe  afatshkurtra të drejtoratit

konformë legjislacionit  në fuqi dhe nevojave lokale,

1.3 Mbështet e kryetarin për hartimin dhe përgatitjen e projekt buxhetit vjetor

1.4 Udhëheq dhe mbikëqyrë aktivitetet për realizimin e planeve të punës,

1.5 Siguron zbatimin e vendimeve të Kryetarit dhe kuvendit që kanë të bëjnë

me kompetencat e drejtoratit, koordinon punën dhe aktivitetet me

drejtoratet tjera,

1.6 Planifikon buxhetin e drejtoratit dhe kujdeset për shfrytëzimin e tij,

1.7 Bënëë përgatitjen e draft rregulloreve për fushat e caktuara të propozuara

nga Kryetari i komunës dhe kujdeset për harmonizimin e tyre me ligjet e

aprovuara,

1.8 Organizon aktivitete dhe diskutime në kuadër të procesit të hartimit të

kornizës afatmesme buxhetore dhe të rishikimit të saj, në bashkëpunim me

drejtoratet dhe njësitë tjera në kuadër të komunës;

1.9 Menaxhon të hyrat buxhetore dhe siguron shpenzimet që janë të bazuara

në legjislacionin në fuqi;

1.10 Mirëmban të dhënat në sistemin financiar (“free balance”) dhe Bënë

regjistrimin e tyre në sistem;

1.11 Përgatitë dhe dorëzon raporte financiare periodike (vjetore);

1.12 Bashkëpunon me auditorët e brendshëm dhe përgatitë pasqyrat buxhetore

dhe financiare për auditorë të jashtëm;

1.13 Jep rekomandime për përmirësimin e të hyrave dhe shpenzimeve;

1.14 Regjistrimin e objekteve private, publike dhe objekteve të biznesit për

efekt tatimi në pronë,

1.15 Kryen pune dhe detyra të tjera me kërkesë dhe autorizim të Kryetarit të

komunës dhe i përgjigjet atij.

 

2.Drejtorati për Buxhet dhe Financa, është i organizuar në këto sektorë:

2.1  Sektori për Buxhet

2.2  Sektori për Financa

2.3  Sektori për Tatimin ne Prone.