Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Mujë Q. Osmanaj

Drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Lindur më 07.06.1965
Përgaditja shkollore: Fakulteti i Mjekësisë- Specialist i mjekësisë  familjare

Kontakti:
Mob.      049/766 522

tel. (fix): (038)20043810

E- mail: muje.q.osmanaj@rks-gov.net

ROLI I DREJTORISË KOMUNALE PËR SHËNDETËSI, MIRËQENJE SOCIALE

Duke marrë parasysh Ligjin për vetëqeverisje lokale ( Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës Nr. 28/2008 )Kapitulli l Dispozitat e përgjithshme Neni 3.1 ( j ) ,që i përcakton se
çdo Komunë brenda territorit të vet dhe Brenda ligjeve ekzistuese është përgjegjëse për
aktivitetet e KPSH; (Kujdesi primar shëndetësor).
Po ashtu bazuar në ligjin për Shëndetësi të Kosovës Kapitulli lll –parimet e kujdesit
shëndetësor , neni 18.1 Komunat sigurojnë zbatimin e kujdesit parësor shëndetësor duke i
dhënë përparësi zbatimit të masave parandaluese,nëpërmjet zbatimit të konceptit të
mjekësisë familjare;
Komunat kanë përgjegjësin që brenda synimeve të Politikës Shëndetësore të sigurojnë
ofrimin e shërbimeve shëndetësore kualitative popullatës së saj, në mënyrë të drejtë,
barabartë dhe jo diskriminuese;
DKSH janë përgjegjëse për :
-Vlerësimin e nevojave lokale;
-Vendosjen e objektivave lokale për KPSH;
-Të zhvillojë buxhetin e bazuar në nevojat lokale duke ju përmbajtur udhëzimeve nga
MESH; (Ministria e Shëndetësisë)
-Aprovojë buxhetin;
-Implementon buxhetin;
-Vendos dhe mbledh bashkëpagesat brenda kornizës së caktuar nga MESH;
-Siguron ofrimin e shërbimeve shëndetësore;
-Raporton mbi të arriturat e objektivave të përcaktuara të Kuvendit Komunal dhe
Ministrisë së Shëndetësisë;
-Mbikëqyrë situatën epidemiologjike në nivel komunal;
-Implementon normat dhe standardet e infrastrukturës, Resurseve Humane të aprovuara
nga Ministria e Shëndetësisë;
-Mbledh analizon informatat në nivelin Lokal;
-Shërbehet me informatat për të përcaktuar prioritetet lokale dhe objektivat, konformë
Strategjisë Shëndetësore;
-Masat e mbrojtjes shëndetësore që kanë të bëjnë me ;
– Sigurimin e ujit të sigurt dhe higjienës;
-Sigurimin e ushqimit të sigurt dhe nutricionit;
-Aktivitetet e Dezinfektimit, Dezinfektimit dhe Deratizimit;