Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim

Lulzim Blakaj

Drejtor i Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim

Data e lindjes: 05.12.1960

Vendi i lindjes: Istog

Pergatitja shkollore: Diplomoi në Fakultetin Juridik, në vitin 1985, në Universitetin e Prishtinës

tel. 039 20043801, 049 766 410

e-mail: lulzim.blakaj@ks-gov.net

Lulzim (Bajram) Blakaj, Shkollën fillore dhe të mesme në Istog .
Diplomoi në Fakultetin Juridik, në vitin 1985, në Universitetin e Prishtinës.
Prej vitit 1986-1990 ka punuar në ish –komunën e Istogut, nga viti 2000 e deri në muajin shtatorë sekretar këshillit komunal dhe më vonë ,sekretarë I KK-Istog deri në emërimin si Nënkryetar i komunës. martuar. Baba i 4 fëmijëve , 1 vajze dhe 3 djemve

Detyrat dhe përgjegjësitë

Kujdeset për menaxhimin, koordinimin, mbikëqyrjen dhe vlerësimin e punës së nëpunësve civil
në kuadër të drejtoratit,
1.2 Harton politikat dhe strategjitë afatgjata dhe afatshkurtra të drejtoratit konform legjislacionit në
fuqi dhe nevojave lokale,
1.3 Mbështet Kryetarin për hartimin dhe përgatitjen e projekt buxhetit vjetor
1.4 Udhëheq dhe mbikëqyrë aktivitetet për realizimin e planeve të punës,
1.5 Siguron zbatimin e vendimeve të Kryetarit dhe kuvendit që kanë të bëjnë me kompetencat e
drejtoratit,
1.6 Koordinon punën dhe aktivitetet me drejtoratet tjera,
1.7 Planifikon buxhetin e drejtoratit dhe kujdeset për shfrytëzimin e tij,
1.8 Bënëë përgatitjen e draft rregulloreve për fushat e caktuara të propozuara nga kryetari i
komunës dhe kujdeset për harmonizimin e tyre me ligjet e aprovuara,
1.9 Zbaton politikat dhe planet e aprovuara në fushën e zhvillimit ekonomik të komunës dhe
sugjeron masa për avansimin e tyre;
1.10 Harton politika dhe programe për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik
të komunës dhe tërheqjen e investimeve për zhvillim ekonomik;
1.11 Udhëheq dhe bashkërendon proceset e planifikimit strategjik për
zhvillim ekonomik,
1.12 Zbaton ligjet dhe aktet nënligjore që rregullojnë zhvillimin ekonomik
1.13 Bashkëpunon me administratën lokale dhe institucionet lokale,
regjionale dhe qendrore me qëllim të fuqizimit dhe bashkërendimit të
aktiviteteve për zhvillim ekonomik,
1.14 Jep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit organeve komunale ne
ndërlidhje me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik,
1.15 Përgatitë projekt propozime për zhvillim ekonomik lokal dhe
hulumton, identifikon fonde nga burime të ndryshme per realizimin e
projekteve;
1.16 Bënëë regjistrimin e bizneseve,
1.17 Bashkërendon aktivitete me investitorët dhe komunitetin afarist,
1.18 Hartimin e planeve konkrete për zhvillimin e industrisë tursitike,
zejtare dhe plane për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë
brenda komunës;
1.19 Krijimin e kushteve të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme;
1.20 Harton politika dhe programe per dhënie të pronave komunale ne
shfrytëzim,
1.21 Menaxhon regjistrimin e pasurisë së patundshme dhe aseteve
komunale,
1.22 Kryen edhe punë dhe detyra tjera me kërkesë dhe autorizim të Kryetarit të komunës dhe i
përgjigjet atij.
2.Drejtorati për Ekonomi dhe Zhvillim është i organizuar në këto sektorë:
2.1 Sektori për Ekonomi dhe
2.2 Sektori për Planifikim dhe Zhvillim