Republika e Kosoves

Istog

Zyra për Integrime Evropiane

Siguron implementimin e PVPE–së për veprimet që ndërlidhen me Komunë dhe raporton

sipas kërkesave të MAPL-së;
•    Koordinon aktivitet e Komunës, të cilat janë të ndërlidhura me implementimin e PVPE –së;
•    Mbikëqyrë aktivitetet e drejtorive administrative që burojnë nga PVPE, si dhe dokumentet

tjera strategjike të MAPL-së dhe Qeverisë së Kosovës;
•    Mbikëqyr hartimin e rregulloreve komunale, për të siguruar se ato të janë në përputhje me

standardet evropiane;
•    Raporton rregullisht te Kryetari i Komunës për aktivitetet e drejtorive;
•    Përgatit materiale të nevojshme për nevojat e Komunës, për çështjet që lidhen me integrimet

evropiane;
•    Hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE – së, që ofrojnë mbështetje për qeverisje

dhe zhvillim lokal;
•    Ofron këshilla në lidhje me çështjet evropiane, sipas nevojës në Komunë;
•    Bashkëpunon me Zyrën për integrime evropiane në MAPL dhe Agjencionin për Integrime

Evropiane në ZKM – së, në çështjet e përafrimit të legjislacionit me legjislacionin e BE – së;