Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis

Sektor për urbanizëm:

 

Plani rregullativ Urban – pjesa e parë

 

 

Plani rregullativ Urban – Pjesa e dytë

 

Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjell dhe studion zhvillimin hapësinor brenda territorit të komunës (sipas metodologjisë bashkëkohore);
•    Harton programe, planin zhvillimor të komunës, planin zhvillimor urban, dhe planet rregulluese urbane të vendbanimeve dhe tërësive tjera;
•    Ofron sugjerime dhe mendime lidhur me procedurën për miratimin e tyre dhe propozon realizimin e tyre;
•    Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me Ligjin për planifikimin hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij;
•    Bashkëpunon me të gjitha subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe të komunës për hartimin e planeve hapësinore;
•    Merret me planifikimin urban dhe rural të komunës dhe të shfrytëzimit të tokës;
•    Bashkëpunon rreth konceptit të zgjidhjeve dhe përmbajtjeve të planeve rregulluese urbane;
•    Përcjell planifikimin urbanistik dhe projektimin dhe merret me zbatimin e tyre;
•    Përgatit plane të detajuara urbanistike, projektet urbanistiko-arkitektonike për lagje dhe tërësi të caktuara të qytetit dhe komunës;
•    Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin apo ndryshimin e planeve hapësinore, urbanistike, rregulluese dhe planeve të detajuara të qytetit dhe të komunës;
•    Propozon dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor: Planit zhvillimor të komunës, Planit zhvillimor urban, Planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i ndërtimeve investive;
•    Përcakton kushtet urbanistike dhe arkitektonike për hartimin e dokumentacioneve investivo-teknike, për ndërtimin e objekteve lidhur me realizimin e projekteve kryesore urbanistike dhe zgjedhjet e tyre arkitektonike;
•    Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme,  pajisjeve dhe elementeve në territorin e qytetit dhe komunës;
•    Merret me hartimin e legjislacionit, ekspertizave analitike, veprimtarive të tjera në fushat e caktuara të planifikimit hapësinor dhe urban;
•    Propozon dhe zbaton programin për hapësirën e komunës;
•    Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera;
•    Organizon dhe kontrollon dokumentacionin teknik;
•    Organizon dhe cakton grupin profesional për mbikëqyrje, pranime teknike të  objekteve ndërtimore dhe shërbime tjera përkatëse;
•    Lëshon vendime dhe vërtetime për gjendjen e objekteve ekzistuese;
•    Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi;
•    Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;
•    Inicon programe për ndërtimin e infrastrukturës  dhe objekteve kapitale në  territorin e komunës;
•    Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;
•    Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për   dhënien  e tokës në shfrytëzim ;
•     Zbaton programet e sektorëve të tjerë të Administratës komunale në fushën e ndërtimit të infrastrukturës dhe objekteve kapitale, si dhe vendimet komunale nga përgjegjësia e kësaj Drejtorie;
•    Përgatit propozimet e rregulloreve dhe akteve tjera nga lëmi i ndërtimit, planifikimit, projektimit dhe rregullimit hapësinor;
•     Udhëzon dhe orienton subjektet nga fusha e ndërtimit, bashkëpunon me subjektet udhëheqëse dhe personat juridikë nga fusha e ndërtimit, ofron të dhënat dhe informata të tjera bazike profesionale të nevojshme për punën e udhëheqjes komunale;
•    Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimit;
•    Kryen detyra të tjera të deleguara nga ligji dhe rregulloret tjera në fuqi;
•    Harton projekt programin për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të komunës;

Sektori i mjedisit
•    Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin;
•    Bën mbrojtjen e biodiversitetit, duke tentuar arritjen e balancit ekologjik në territorin e komunës dhe më gjerë;
•    Bën mbikëqyrjen për shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe të tokës prodhuese, si dhe mbrojtjen e akumulimeve gjenetike të natyrës;
•    Harton programin dhe bën mbikëqyrjen e pamjeve të vlefshme të natyrës, propozon zonat e reja për mbrojtje, mbron dhe bën rehabilitimin e diversitetit dhe vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit;
•    Mbledh të dhëna të nevojshme për caktimin e burimeve dhe të sasisë së ujërave;
•    Propozon masat për monitorimin e cilësisë, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujit, ajrit, tokës dhe natyrën e zonës së komunës, dhe siguron zbatimin e tyre;
•    Ndërmerr masa për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore dhe të atyre nëntokësore nga ndotësit ;
•    Përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave;
•    Bën mbikëqyrjen dhe inspektimin e administrimit të qëndrueshëm me vlerat natyrore, si: ajri, uji, toka, pyjet, lëndët minerale etj., të mirat natyrore publike, si: hapësirat e gjelbëruara, brigjet e lumenjve, si dhe vlerat e veçanta, si: gjeodiversiteti, biodiversiteti dhe bota e egër bimore dhe shtazore;
•    Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve, në vend ndërtim dhe rreth tij, gjatë zhvillimit të punimeve;
•    Kontrollon dhe mbikëqyr produktet e ndërtimit, sipas normave teknike të pranuara në nivel ndërkombëtar, posaçërisht normave të BE-së;
•    Bën kontrollimin e gjithë dokumentacionit administrativo-teknik, të caktuar sipas  dispozitave ligjore për ndërtimin e objekteve;
•    Bën eliminimin e shkeljeve, defekteve dhe dëmeve që shkaktohen gjatë ndërtimit;
•    Përgatit aktet normative për funksionimin e shërbimit pranë Drejtorisë;
•    Përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projekte për mbrojtjen e mjedisit, në bashkëpunim me MMPH-në, institucione të tjera dhe donatorë;
•    Kryen edhe veprimet procedurale administrative nga përgjegjësia e Drejtorisë, sipase vendimeve të Kuvendit të Komunës, si dhe punë të tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.