Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit

Isa Hoxhaj

Drejtor i Drejtorisë për
Urbanizëm,Kadaster dhe Mbr.të Mjedisit

Lindur më 29.12.1970 në ne Prekalle;
Përgaditja shkollore: Inxh.i dip. I makineris .

Kontakti:
Mob.      049/670 300

              044/326881

tel. (fix): (038)20043809

E-mail:  isa.h.h@hotmail.com
isa.hoxhaj@rks-gov.net 

Sektor për urbanizëm:

Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjell dhe studion zhvillimin hapësinor brenda territorit të komunës (sipas metodologjisë bashkëkohore);
•    Harton programe, planin zhvillimor të komunës, planin zhvillimor urban, dhe planet rregulluese urbane të vendbanimeve dhe tërësive tjera;
•    Ofron sugjerime dhe mendime lidhur me procedurën për miratimin e tyre dhe propozon realizimin e tyre;
•    Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me Ligjin për planifikimin hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij;
•    Bashkëpunon me të gjitha subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe të komunës për hartimin e planeve hapësinore;
•    Merret me planifikimin urban dhe rural të komunës dhe të shfrytëzimit të tokës;
•    Bashkëpunon rreth konceptit të zgjidhjeve dhe përmbajtjeve të planeve rregulluese urbane;
•    Përcjell planifikimin urbanistik dhe projektimin dhe merret me zbatimin e tyre;
•    Përgatit plane të detajuara urbanistike, projektet urbanistiko-arkitektonike për lagje dhe tërësi të caktuara të qytetit dhe komunës;
•    Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin apo ndryshimin e planeve hapësinore, urbanistike, rregulluese dhe planeve të detajuara të qytetit dhe të komunës;
•    Propozon dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor: Planit zhvillimor të komunës, Planit zhvillimor urban, Planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i ndërtimeve investive;
•    Përcakton kushtet urbanistike dhe arkitektonike për hartimin e dokumentacioneve investivo-teknike, për ndërtimin e objekteve lidhur me realizimin e projekteve kryesore urbanistike dhe zgjedhjet e tyre arkitektonike;
•    Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme,  pajisjeve dhe elementeve në territorin e qytetit dhe komunës;
•    Merret me hartimin e legjislacionit, ekspertizave analitike, veprimtarive të tjera në fushat e caktuara të planifikimit hapësinor dhe urban;
•    Propozon dhe zbaton programin për hapësirën e komunës;
•    Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera;
•    Organizon dhe kontrollon dokumentacionin teknik;
•    Organizon dhe cakton grupin profesional për mbikëqyrje, pranime teknike të  objekteve ndërtimore dhe shërbime tjera përkatëse;
•    Lëshon vendime dhe vërtetime për gjendjen e objekteve ekzistuese;
•    Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi;
•    Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;
•    Inicon programe për ndërtimin e infrastrukturës  dhe objekteve kapitale në  territorin e komunës;
•    Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;
•    Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për   dhënien  e tokës në shfrytëzim ;
•     Zbaton programet e sektorëve të tjerë të Administratës komunale në fushën e ndërtimit të infrastrukturës dhe objekteve kapitale, si dhe vendimet komunale nga përgjegjësia e kësaj Drejtorie;
•    Përgatit propozimet e rregulloreve dhe akteve tjera nga lëmi i ndërtimit, planifikimit, projektimit dhe rregullimit hapësinor;
•     Udhëzon dhe orienton subjektet nga fusha e ndërtimit, bashkëpunon me subjektet udhëheqëse dhe personat juridikë nga fusha e ndërtimit, ofron të dhënat dhe informata të tjera bazike profesionale të nevojshme për punën e udhëheqjes komunale;
•    Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimit;
•    Kryen detyra të tjera të deleguara nga ligji dhe rregulloret tjera në fuqi;
•    Harton projekt programin për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të komunës;

Sektori i mjedisit
•    Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin;
•    Bën mbrojtjen e biodiversitetit, duke tentuar arritjen e balancit ekologjik në territorin e komunës dhe më gjerë;
•    Bën mbikëqyrjen për shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe të tokës prodhuese, si dhe mbrojtjen e akumulimeve gjenetike të natyrës;
•    Harton programin dhe bën mbikëqyrjen e pamjeve të vlefshme të natyrës, propozon zonat e reja për mbrojtje, mbron dhe bën rehabilitimin e diversitetit dhe vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit;
•    Mbledh të dhëna të nevojshme për caktimin e burimeve dhe të sasisë së ujërave;
•    Propozon masat për monitorimin e cilësisë, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujit, ajrit, tokës dhe natyrën e zonës së komunës, dhe siguron zbatimin e tyre;
•    Ndërmerr masa për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore dhe të atyre nëntokësore nga ndotësit ;
•    Përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave;
•    Bën mbikëqyrjen dhe inspektimin e administrimit të qëndrueshëm me vlerat natyrore, si: ajri, uji, toka, pyjet, lëndët minerale etj., të mirat natyrore publike, si: hapësirat e gjelbëruara, brigjet e lumenjve, si dhe vlerat e veçanta, si: gjeodiversiteti, biodiversiteti dhe bota e egër bimore dhe shtazore;
•    Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve, në vend ndërtim dhe rreth tij, gjatë zhvillimit të punimeve;
•    Kontrollon dhe mbikëqyr produktet e ndërtimit, sipas normave teknike të pranuara në nivel ndërkombëtar, posaçërisht normave të BE-së;
•    Bën kontrollimin e gjithë dokumentacionit administrativo-teknik, të caktuar sipas  dispozitave ligjore për ndërtimin e objekteve;
•    Bën eliminimin e shkeljeve, defekteve dhe dëmeve që shkaktohen gjatë ndërtimit;
•    Përgatit aktet normative për funksionimin e shërbimit pranë Drejtorisë;
•    Përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projekte për mbrojtjen e mjedisit, në bashkëpunim me MMPH-në, institucione të tjera dhe donatorë;
•    Kryen edhe veprimet procedurale administrative nga përgjegjësia e Drejtorisë, sipase vendimeve të Kuvendit të Komunës, si dhe punë të tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.

Sektor i kadastrës dhe gjeodezisë

Është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetin referues homogjen, rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informative për tokën dhe pronën;
•    Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe shërbime të tjera subjekteve të ndryshme;
•    Përmirësimi i transferimit të tokës, menaxhimi i tokës shtetërore dhe efikasiteti në taksimin e tokave;
•    Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimi i pikave të reja kontrolluese;
•    Digjitalizimi i pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi i planeve të skanuara (ngastrave dhe zonave kadastrale);
•    Azhurnimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe transformimi me parametrat e dhëna për transformim;
•    Shërbimi i mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës;
•    Ndarja e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e shpronesimit;
•    Kryerja e punëve profesionale, të cilat dalin nga gjeodezia (ndryshimet e bëra gjatë matjeve-bartjes së tyre në programin e gjeodezisë);
•    Kryerja e shërbimeve për shënimet e digjitalizuara (dhënien e koordinatave në terren);
•    Kontrollimi i rrjetave dhe matjeve gjodezike dhe aprovimi i tyre;
•    Incizimi i sipërfaqes së ndërtesave dhe pjesëve të tyre, dhe përpunimi i skicave;
•    Incizimi i përvojave dhe objekteve nëntokësore dhe mbitokësore;
•    Regjistrimi i pronës së paluajtshme dhe regjistrimi i tokës komunale;
•    Zhvillimi i procedurës së regjistrimit, sipas detyrës zyrtare dhe kërkesave të palëve;
•     Korrigjimi i regjistrit (RDPP) sipas procedurave dhe zbatimi i të gjitha dispozitat pozitive në fuqi;
•    Azhurnimi i pronës, në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga dokumentacioni arkivor, azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni;
•    Zbatimi i procedurve rreth transaksioneve të pronës publike në RDPP;
•    Shqyrtimi dhe kryerja e procedurave administrative për rikthimin e paluajtshmërisë ish-pronarit, evidenton dhe shlyen  masat e përkohshme sipas aktvendimit të gjykatës kompetente;
•    Udhëheq me kadastrën etazh  të banesave, ndërtesave, si dhe ngastrat kadastrale në të cilat janë të ndërtuara banesat;
•    Regjistrimi dhe çregjistrimi i hipotekave;
•    Aktvendimet mbi regjistrimin e servituteve, barrën tatimore, ngastrat e tatimit në pronë dhe dorëzanitë;
•    Lëshimi i certifikatave personave që nuk kanë patundshmëri;
•    Mirëmbajtja, korrigjimi dhe harmonizimi i evidencave të vendbanimeve, fshatrave, shesheve, rrugëve dhe numrat e objekteve dhe ndërtesave;
•    Nxjerrja e aktvendimeve për miratim ose refuzim të kërkesave;
•    Nxjerrja e konkluzioneve për plotësimin e kërkesave të pakompletuara;
•    Përgatitja e projekt programit të punës për nevojat e Drejtorisë dhe raportin e punës;
•    Kryen edhe punë të tjera në pajtim me dispozitat ligjore (shpalljet publike, kërkesat për nevojat e Kuvendit, të gjykatave dhe të institucioneve tjera).

Sektori i çështjeve pronësore-juridike

 • Kryen punët dhe detyrat e punës të cilat kanë të bëjnë me çështjet pronësore –juridike –administrative si dhe daljen ne teren
 • Kryen pune në bazë të kërkesave te parashtruara këtij sektori që kanë të bëjnë me pronën dhe dokumentacionin pronësor
 • Inicion dhe zhvillon procedurën për shqyrtimin e marrdhënjëve pronësore –juridike të shkaktuara me uzurpim arbitrar të tokës në pronësi shoqërore
 • Nxjerr aktvendime për shenjen në shfrytëzim të tokës shoqërore
 • Ben bartjen administrative te palujtshmerisë private ne fondin e pronësisë shoqërore
 • Merret me konstituivin e servituteve reale ,punët e arondimit ,komasacionit etj.
 • Bene ekzekutimin e aktvendimeve te nga lëmi i pronës
 • Harton dhe përpilon raporte dhe informata për nevojat e drejtoratit
 • Inicion dhe zhvillon procedura lidhur me me shqyrtimin e mardhenjeve pronësore –juridike të krijuara me uzurpimin arbitrar te tokës ne pronësi shoqërore ,pasurit publike ,rrugët si dhe zbatimin e ekzekutimit ne baze te Ligjit mbi Procedurën e përgjithshme Administrative
 • Bashke punon me AKP,KPA,shërbimin e kadastrës ,avokatin publike ,OJQ
 • kryen pune dhe detyra administrative nga përgjegjësia e drejtorisë dhe nga kryetari i komunës .