Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis

Emri: Dukagjin                                                       

Mbiemri: Hoxhaj 

Data e lindjes: 17.11.1987

 

Profesioni/Edukimi:

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti Teknik, Drejtimi – Inxhinier i Komunikacionit Rrugor;

 

Karriera e Punës:

 • “Mbledhja e të dhënave në teren në territorin e Komunës se Istogut”- Projekt nga Bashkimi Evropian – BE;
 • Mbikëqyrës në Kuvendin Komunal në Istog i autorizuar nga Agjencioni Kadastral-Sektori i Adresave për futjen e të dhënave të mbledhura në teren në programin ARIS;
 • Zyrtar për Regjistrim të Adresave, Komuna Istog 07.06.2017

 

Karriera Politike:

 • Kryetar i Forumit Rinor të LDK-së Dega Trubuhoc dhe Anëtar i Kryesisë së forumit rinor LDK-së Dega në Istog;

 

Trajnimet/Çertifikimet:

 • Çertifikatë Kombëtare në A-U-K në shumë fusha të ndryshme si: Trajner, Menaxher, mbikëqyrës etj.
 • Çertifikatë nga Ministria e Administratës Publike, Trajnim me temën “LIGJI PËR PROCEDURËN E PËRGJITHËSHME ADMINISTRATIVE”.
 • Çertifikatë për pjesëmarrje në trajnim Profesional për “QGIS 3.4”.
 • Çertifikatë nga Ministria e Administratës Publike, në trajnim për “MENAXHIMI I PRONAVE PUBLIKE”.
 • Çertifikatë Ministria e Financave ku kam vijuar trajnimin e mbajtur nga DQPPP me temën “HYRJE NE PARTNERITETET PUBLIKO PRIVATE”
 • Çertifikatë për pjesëmarrje ne trajnim me temën “PLANIFIKIMI HAPSINOR DHE MROJTJA E MJEDISIT”
 • Çertifikatë për pjesëmarrje ne trajnim me temën “FURNIZIMI ME UJE TE PIJSHEM”
 • Çertifikatë për pjesëmarrje ne trajnimin “HARTIMI I AKTEVE TE BRENDSHME KOMUNALE DHE SHKRESAVE TJERA ZYRTARE”

 

Statusi familjar:

 • I martuar, Babë i dy fëmijëve;

Vendi ku jeton:

 • Prekallë, Komuna e Istogut, Adresa: ”Tahir Zemaj”, nr.33;