Republika e Kosoves

Istog

Komitetet

Kuvendi i Komunës, në bazë të neneve: 52 dhe 53 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr.03/L-040 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr.28/2008) ka formuar:

I.Komitetin për Politikë dhe Financa në përbërje prej 7 anëtarëve dhe në Komitet janë zgjedhur:

1. Qaush Bala, Kryesues i Kuvendit të Komunës, Kryesues;
2. Zenel Shatri, nga radhët e LDK-së, anëtar;
3. Besa Ferati, nga radhët e LDK-së, anëtar;
4. Haki Podrimaj, nga radhët e LDK-së,anëtare;
5. Eliot Kukiqi, nga radhët e AAK-së, anëtar ;
6. Ardita Idrizaj, nga radhët e AAK-së, anëtare dhe
7. Ajshe Grabovci, nga radhët e PDK-së, anëtar.

II.Komiteti për Komunitete

Komiteti për Komunitete ka përbërje prej 7 anëtarëve dhe në Komitet janë zgjedhur:

1. Radenko Belosević, RB – kryesues
2. Slaviša Maliković, SM – anëtar
3. Afrim Istrefaj, nga radhët e komunitetit egjiptian – anëtar
4. Mirela Drvišević, nga radhët e komunitetit boshnjak – anëtare
5. Edona Lubeniqi, nga radhët e LDK-së – anëtare
6. Nexhmedin Balaj, nga radhët e AAK-së – anëtar dhe
7. Mirushe Sadikaj, nga radhët e PDK-së – anëtare