Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Shërbime Publike

Emri:  Abedin                                                         

Mbiemri: Kabashi

Data e lindjes: 25.07.1972

 

Profesioni/Edukimi: Msc.i Makinerisë

 

Karriera e Punës:

Profesor i lendeve te makinerisë

Viti 2002-2022

 

Karriera Politike:

Kryetar i nëndegës Tomoc;

 Viti:1999-2022

Trajnimet/certifikimet:                  

 ECDL,

Bazat e metodikës dhe didaktikës

Bazat e mesimit praktik Drejtimi-Saldim

Didaktik profesionale

Zhvillimi i shkathtësive te mësimdhënies ne pilotimin e kurikules se re

Trajnimi profesional për makina CNC

Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive te dialogut social

 

Gjuhë të huaja:  Serbisht pjesërisht       

Statusi familjar: I martuar        

Vendi ku jeton:  Fshati Tomoc