Republika e Kosoves

Istog

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

Drin Sadikaj

Jurist i diplomuar

Datëlindja: 11.02.1994

Tel: 049 766 009

email: drin.sadikaj@rks-gov.net

Përgjegjësitë
– Menaxhon dhe koordinon punën ne fushën e Kulturës Rinis dhe Sportit .
Kujdeset dhe menaxhon për objektet ne infrastrukturën e Kulturës Rinis dhe Sportit .
Organizon debate për zhvillimin dhe masivizimin e Sportit.

– Kujdeset për investitorët për ndërtimin e infrastrukturës ne lëmit përkatëse.
Organizon takime dhe debate me rendësi kulturore dhe sportive ne dobi te rinise.
Bashkëpunon me Drejtorit e tjera Komunale për te mundësuar një integrim te mirëfilltë
te rinise.
– Mbështet aktivitetet Kulturore dhe sportive nëpërmes klubeve sportive dhe OJQ-ve.
Bashkëpunon me nivelin Qendror për zhvillimin dhe masivizimin e Kulturës Rinise dhe
Sportit.
– Bashkëpunon ngushtë dhe raporton kryetarit mbi te arriturat ne Kulturë, Rini dhe Sport.