Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Istog

Ekstraktet e procesverbalit të kuvendit