Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e KPF-së

2021/07/16 - 8:48

Mbledhja do të mbahet më datë:  23.07.2021 e Premte në Sallën e takimeve Nr.314, duke filluar me punë në ora 10:00.

Për këtë mbledhje propozoj këtë:

 

R  e  n  d        d  i  t  e:

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Komitetit,
  2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të kaluara të datës: 22.05.2021 dhe 24.06.2021
  3. Shqyrtimi i raportit financiar për tre mujorin e dytë të vitit fiskal 2021,
  4. Shqyrtimi i Raportit dhe analiza e vitit shkollor 2020-2021,
  5. Shqyrtimi i Raporti për gjashtë mujorin e punës së zyrës së prokurimit,
  6. Rishqyrtimi i Vendimit për lokacionin e ri të varrezave në fshatin Vrellë,
  7. Anulimi i Vendimit për dhënien në shfrytëzim me negocim pronën e komunës investitorit Halit Avdijaj- Pronar i “AGRO PRODUCT – SH.P.K”,
  8. Anulimi i Vendimit 001Nr.34/2021 i datës 31.03.2021, për ndërrim – destinimin e pronës private bujqësore në ndërtimore.