Republika e Kosoves

Klinë

Numri i banorëve

Me regjistrimin e vitit 1981 Klina kishte 42.813 banorë me këte strukturë kombëtare: shqiptar 83.6 %, serb 12.5 % dhe të tjerë 3.9 %.Pas këtij regjistrimi deri në vitin 2011 nuk kemi regjistrim të besueshëm të popullësisë pasi që popullësia shqiptare nuk merrte pjesë në regjistrimet e popullësisë që bëheshin nga pushteti serb duke e ditur se të dhënat e regjistrimit,veqmas sa i përket strukturës nacionale te popullësisë mund te manipuloheshin për interesa të politikës ditore serbe dhe si te tilla nuk ishin te besueshme.

Ndërkaq me regjistrimin e vitit 2011,pas një periudhe tridhjetëvjeqare kemi një regjistrim kredibil

dhe në pajtueshmëri me kritere dhe standarde ndërkombtarisht të pranuara dhe të krahasueshme.Në

vijim do të japim pasqyrën e popullësisë se komunës se Klinës sipas vendbanimit,gjinisë dhe

etnicitetit nga reazultatet e regjistrimit te popullësisë në vitin 2011 nga Enti statistikor i Kosovës.

Me regjistrimin e vitit 2011,Klina ka një popullësi prej 38.496banorë resident,prej te cilëve 37.216 janë shqiptar,98 serb,3 turq,20 boshnjak,78 romë,85 ashkalinj,934 egjiptian dhe 23 te tjerë.

Popullsia e Komunës së Klinës  sipas vendbanimit,gjinisë dhe etnicitetit

 

Vendbanimi gjithsejt Mashkuj Femra Shqiptar Serb Turq Boshnjak Romë Ashkalinj Egjiptian Goran Te tjerë Pa përgjigje Pa te dhëna
Gjithsejt    38,496    19,193    19,303    37,216         98           3         20         78         85       934         23           7         32
Urban      5,542      2,713      2,829       5,339           3           6         13       167         11           1           2
Rural    32,954    16,480    16,474    31,877         95           3         14         78         72       767         12           6         30
1 Bërkovë          246          124         122          202         28           1          –          –          –         15          –          –          –          –
2 Binxhë          117            64            53          105         12
3 Bokshiq          433          214         219          433
4 Budisalc          398          212         186          338           2         17           6         34          –           1
5 Caravik      1,241          596         645       1,241
6 Çabiq          862          414         448          861 1
7 Deiq          376          183         193          376
8 Dobërdol          339          180         159          339
9 Dollc          276          141         135          273           3
10 Dollovë          444          213         231          439           5
11 Dranashiq            21            12              9               9         12
12 Drenoc          440          210         230          438 2
13 Dresnik      1,770          895         875       1,751         10           4           1 4
14 Dugajevë          399          203         196          368         28
15 Dush          241          119         122          241
16 Dush I Vogël          196            94         102          196
17 Gllarevë      1,784          876         908       1,782           1           1
18 Grabanicë         728          368         360          689         39
19 Grapc          206          106         100          174         32
20 Gremnik      1,131          574         557       1,129 2
21 Gjyrgjevik I Madh          449          235         214          447 2
22 Gjyrgjevik I Vogël          745          368         377          671           6         68
23 Jagodë          197          100            97          197
24 Jashanicë      1,784          933         851       1,765           1           5         13
25 Jelloc            27            14            13            27
26 Kërnicë          794          383         411          791           3
27 Klinafc          480          237         243          372           1           6         95           1           2           3
28 Klinë      5,542      2,713      2,829       5,339           3           6         13       167         11           1           2
29 Këpuz          622          325         297          620           2
30 Kryshevë e Madhe          585          299         286          504         25         33           1         21           1
31 Kryshevë e Vogël          323          162         161          323
32 Leskoc          239          122         117          239
33 Nagllavë            67            33            34            46           9         12
34 Përqevë      1,005          488         517       1,004           1
35 Pjetërq I Epërm          563          274         289          522         14         26 1
36 Pjetërq I Poshtëm          160            82            78          160
37 Pograxhë          366          179         187          366
38 Qeskovë          373          182         191          373
39 Qupevë          579          316         263          579
40 Radulloc          353          171         182          344           4           5
41 Ranoc          353          181         172          353
42 Resnik          399          207         192          380         16 3
43 Rixhevë          870          413         457          870
44 Rudicë          446          229         217          311         21       114
45 Sferkë      2,448      1,245      1,203       2,441           1 6
46 Siqevë      1,338          664         674       1,337 1
47 Stupë          179            91            88          174           5
48 Shtupel          771          384         387          619           1           1       147           3
49 Ujmirë          544          269         275          541           1           1 1
50 Videjë          663          349         314          547           4         15         97
51 Volljak          929          444         485          929
52 Zabërgjë          728          364         364          724           4
 

53

Zajm      1,267          617         650       1,259           8
 

54

Zllakuqan         660          322         338          658 2