Republika e Kosoves

Viti

Si të pajisëm me kushtet ndërtimore, leje ndërtimore, certifikatë të përdorimit