Republika e Kosoves

Viti

Klikoni mbi këtë vegëz për të parë udhëzuesin për aplikim online: https://kk.rks-gov.net/viti/wp-content/uploads/sites/32/2021/04/Udhezuesi-per-aplikim-online-1-1.pdf

!!!!!!!!!!!!!!!!!!DUKE U PUNUAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!