Mirësevini në Kllokot 


Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

QYTETARË SHKARKONI DOKUMENTIN 

Pdf.bmp E drejta për tu informuar për punën e 
Komunës suaj 

Pdf.bmp Kërkesë për qasje në dokumente publik


 

Lajme

Njoftim nga kabineti I kryetarit zotëri Bozidar Dejanovic për qytetarët e komunës së Kllokot-Vërbovcit.
03 janar 2018
Logo-Klokot.png

Të gjithë qytetarët e komunës së Kllokot- Vërbovcit të cilët dëshirojnë zhvillojnë çfardo qoft bisede me kryetarin e komunës z.Bozidar Dejanovic,këtë mund ta bëjnë në kabinetin e tijë në Kllokot,çdo të Hëne nga ora 08:00 deri në orën 12:00 dhe çdo të Premte nga ora 13:00 deri në orën 16:00.

 


Përshëndetje të përzemërta në emër të kryetarit të komunës

Bozidar Dejanovic

 

Shërbimi për informim publik  më shumë...

Séanca ceremonial e kuvendit komunal Kllokot - Vërbovc
21 dhjetor 2017
foto_vest__1513863903.pngSot më datën 21.12.2017 është mbajtur séance ceremonial,séance konstituive në ,,Shtëpinë e Kulturës’’në Kllokot për delegatët e rinjë të Kuvenditkomunal Kllokot- Vërbovc në të cilën morën pjesë të gjithë delegatët e zgjedhur të Kuvendit komunal si dhe kryetari I I zgjedhur Bozidar Dejanovic. Seancën e udhëheqi delegate mëi vjetër Naser Shabani nga Partia Demokratike e Kosovës.

Pasformimin të Komisionit për verifkimine mandatit,betimine dhanë të gjithë 15 delegatët e Kuvendit komunal Kllokot- Vërbovc si edhe kryetari I zgjedhur ikomunës së Kllokotit Bozidar Dejanovic. Në fjalimin e tijë para qytetarëve të Komunës Bozidar Dejanovic theksoi:

,, Mund të ju premtoj jetë më të mirë për të gjithë qytetarët,hapjene vendeve të reja të punës dhe shpërndarje mëtë drejtë  të financave komunale’’, ka thënë Dejanovic dhe shtoi  që ndaj qeverisjes së kaluar në këtë komu8në nuk do të ketë asnjë revanshizmi,,..

Në seancën ceremonial në Kllokot në ,, Shtëpinë eKulturës’’ e cila kafilluar në orën 12 e 44 minuta,kanë marrë pjesë zëvendës kryeministri I Kosovës Dalibor Jevtic, përfaqësuesit e vetqeverisjes locale, delegate në Kuvendin e Kosovës Srdjan Mitrovic dhe qytetarët e komunës së Kllokot- Vërbovcit.

Në seancën ceremonial konstituive, Kuvendi Komunal e ka zgjedhur kryesuesin e Kuvendit komunal përmes procedurave ligjore  z.Zarko Dejanovic. Me rastin e zgjedhjes së kryesuesit me votim të fshehur kanë votuar 11 delegatë për Zarko Dejanovic,ndërsa 1 për Ivana Svilanovic perderisa 3 delegatë nuk kanë marrë pjesë në votim. Komisioni prej tre anëtarëve I formuar nga radhët e delegatëve kakonstatuar zgjedhjen e kryesuesit të ri të Kuvendit të Komunës Zarko Dejanovic.

Komuna është njëra ndër më të vogalt në Kosovë,porn ë të është shënuar numri më I madh I daljes në zgjedhjet e mbajtura më 22 tetor,me mbi 55 përqind  të votive.

më shumë...

SEANCA CEROMONIALE E KUVENDIT KOMUNAL KLLOKOT-VERBOVC
15 dhjetor 2017
Logo-Klokot.png

Të nderuar qytetarë të komunës së Kllokot-Vërbovcit


Ftoheni të merrni pjesë në seancën ceromoniale e cilado të mbahet me datën 21.12.2017 në ,, Shtëpinë e Kulturës,, në Kllokot duke filluar nga ora 12:15 lidhur me dhënjnen e betimit të delegatëve të zgjedhur të Kuvendit Komunal dhe kryetarit të zgjedhur të komunws së Kllokot-Vërbovcit Bozidar Dejanovic në zgjedhjet lokale të cilat janëmbajtur në vitin 2017.

më shumë...

VENDIT PER ANULIMIN E KONKURSI
27 nëntor 2017

Logo-Klokot.pngNe baze te nenit 13 dhe nenit 58 te Ligjit per Vetqeverisje Loklae nr.03/040 te Republikes Kosoves dhe ne baze te nenit 32 te Statutit te Komunes se Kllokot-Verbocit Kryatari i Komun 

merr kete:

 
V
ENDIT PER ANULIMIN E KONKURSI

1.ANULOHET , Konkursi I publikuar ne te perditshmen e pavarur informative “Bota Sot”,Ueb faqen zyrtare dhe Tabelen e shpalljeve me date 22.11.2017 e I vazhduar deri me 06.12.2017, dhe nderpriten  veprimet e metejshme  procedurale  per plotsimin e vendeve te punes :


Zyrtar per Informim  me nr te ref .IN/JP00031460.

 
Zyrtar per personel me nr  te ref.PE/040 JP00031459

 
2 Per zbatimine  e keti vendimi kujdeset  Kryetari i  Komunes dhe  Njesia e Personelit.

 

3. Vendimi hyn ne fuqi me aktin e nenshkrimit  nga ana e Kryetarit  Komunes.

 

Kryetari i Komunes

_____________

Srecko Spasic

Vendimi  ti dorzohet:

-Njesise Personelit

-Te publikohet ne Ueb  faqen dhe

-Ne tabelen e shpalljeve Komunale

më shumë...

K O N K U R S
22 nëntor 2017
Logo-Klokot.png

Në bazë nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18 paragrafi. 1 të Ligjit mbi Shërbimin Civilë të Republikës së Kosovës, Nr. 03/L-149, lidhur me neni 15 paragrafi 1 dhe 2 të Rregullores nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin civil, Komuna e Kllokotit shpall :

 
K O N K U R S 

 

 

Për plotësimin e pozitave të punës:

 1. Drejtoria per Arsim Shendetesi qeshtej sociale kultur rini dhe sport

Njësia e Burimeve Njerzore

Titulli i pozitës; Zyrar i personelit 1  

Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)

Grada koeficienti: 7

Lloji i emërimit: I KARRIERËS

Orari i plotë : 40 orë në javë

Nr. i ref..PE/040 JP00031459   

 

Qëllimi i vendit të punës:

Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për stafin ë institucionit dhe sigurimi i zbatimit të legjislacionit të shërbimit civil.

Detyrat kryesore:

1. Kujdeset që proceset e rekrutimit të zbatohen në pajtim me legjislacionin e shërbimit civil; 

2. Kujdeset që shpalljet për publikim e vendeve të lira të punës të jenë në pajtim me standardet e përcaktuara me rregulloret  përkatëse; 

3. Pranon, regjistron dhe verifikon aplikacionet e kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozita të lira të punës; 

4. Përgatit dokumentacionin e nevojshëm për komisionin lidhur me procesin e rekrutimit;

5. Siguron që listat e pagave të stafit të institucionit janë përgatitur në pajtim me procedurat ligjore;

6. Përditëson dosjet e personelit me të dhëna dhe dokumente relevante dhe kujdeset që të gjitha llojet e pushimeve të stafit janë proceduar në pajtim me procedurat ligjore

7. Përgjegjës për raportim të punës te përgjegjësi kompetent për dhënien e shënimeve dhe raporteve lidhur me të gjitha kërkesat e pranuara dhe për parregullsite eventuale;

8. Kryen edhe detyra tjera në pajtim me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat me arsye mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

6. Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 1 Njohuri profesionale specifike në fushën e burimeve njerëzorë;

. Aftësi në zgjidhjen e problemeve për çështjet teknike ose procedurale që dalin nga procesi i punës;

 Aftësia për të organizuar punën e vet dhe për te koordinuar stafin e nivelit administrativ;

Shkathtësi hulumtuese , analitike dhe të vlerësimit të informacionit;

 Shkathtësi kompjuterike në aplikimev të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);

 Diplomë universitare fakulteti Juridik-Baqellor pa përvojë ose shkollë e  larte dhe së paku dy (2) vite përvojë pune profesionale

 

 

Drejtoria per Administrate dhe sherbime Publike

Titulli i pozitës; Zyrtar per informim 

Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)

Grada koeficienti: 7

Lloji i emërimit: I KARRIERËS

Orari i plotë : 40 orë në javë

Nr. i ref. JP00031460

 

Qellimi i vendit punes: Informimi dhe promovimi i rezultateve te punes  se institucionit dhe përgjigjja ne kërkesa qasje  te dokumnetave zyrtare.

 

Detyrat dhe pergjgjesit;

 

 1.Ne bashkepunim me zyrtarin e larte harton dhe zhvillon planet e punes per zbatimin detyrave  te percktuara ne baze te objektivave  te njesise

2. Monitoron medijat e shkruara dhe elektronike dhe pergadit nje përmbledhje te informatave  per  menagjmentin e larte te komunes: Miremban dhe perditeson  me informata zyrtare  zyrtarin institucionit

3.Pranon dhe shqyrton kerkesat per qasjen ne dokumentet zyrtare si dhe kryen gjitha pergjeesit  e përcaktuara me ligjin per qasje ne dokumentet publike.

4.Ne bashkëpunim me zyrtaret tjer  pergadit  raportet tre mujore , gjasht mujore  dhe vjetore ne zbatimin e ligjit per qasje ne dokumentet publike.

5.Ndihemon ne pergaditjene kumtesave, Informatave raportet tjera per publikun dhe pas miratimit te tyre nga mbikqyresi dhe menagjmenti i komunes i shprendan   te medijat e shkruara dhe elektronike dhe i vendos ne ueb faqen e komunes.

6.Pergadit pergjigjjet per kërkesat e pranuara nga mediat e shkruara dhe elektronike lidhur me aktivitetet dhe shërbimet e komunes.

7. Percjell takimet , seminaret konferencat e  ndryshme qe organizohen nga Komuna dhe njësit  organizative te saje  dhe pergadit informaten per kete ngjarje.

8. Kryen edhe detyra te tjetra ne perputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kërkohen ne menyr te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikqyrsi.

 

Kualifikimi dhe shkathtësitë e kërkuara:

.  Diplome universitare  Fakultetin gazetaris , komunikim masiv, Juridik Baqellor pa pervoje ose shkolla larte me dy vite pervoj pune profesionale

. Njohuri profesionale ne fushen e gazetarise

. Shkathetesi per ta organizuar  punen e vete  dhe koordinon stafin e  nivelit administrativ

.Shkathesi hulumtuese, analitike, vlerësuese te informacionit

.Aftesi per përmbushjen e detyrave dhe puneve nen presion

.Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve(word,exel,power point dhe internetin

 

Për pozitat  e  cekura më lartë zbatohet puna provuese prej dymbëdhjetë (12) muajve konform nenit 20 paragrafi  2 të LSHCK lidhur me nenin 4  të Rregullores nr. 02/2011 për punën provuese të nëpunësve civil.

 

Çdo kandidat (aplikues) për pozitat e lartëcekur duhet t’i kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e domosdoshëm (foto kopje) si vijon :

1. Dëshmi të kualifikimit shkollorë, fotokopje ,ndërsa  e nostrifikuar në MASHT nëse kandidati e ka kryer shkollimin jasht Republikës së Kosovës

2.   Dëshmi mbi përvojën e punës,

3. Certifikatat për trajnime dhe njohje të punës me kompjuter,

4. Dokumentin e identifikimit

5. Certifikatën se nuk është nën hetime dhe  nuk është i dënuar për ndonjë vepër penale

 

Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në zyren e personelit  të Komunës së Kllokotit,

Afati i aplikimit është 15 ditë, nga dita e shpalljes publike në  gazetë ditore, Bota Sot ne Ueb faqen komunale dhe në mjetet e tjera të informimit publik edhe atë prej 22.11.2017 e deri më 06.12.2017.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen për testim dhe intervistë.

Shërbimi Civilë i Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale,siç parashihet në nenin 11 të Ligjin mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta rrefuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen përmes tel ose email të shënuar në aplikacion.  më shumë...

 
meetyourheroes-banner-srb-(5).jpg

F I L M


13495252_1726239010947825_6508580676418777139_n.jpg


TA MBASMË TË PASTËR DHE SHËNDETSHËM AMBIJENTIT JETËSORHyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?