Mirësevini në Kllokot 


Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

QYTETARË SHKARKONI DOKUMENTIN 

Pdf.bmp E drejta për tu informuar për punën e 
Komunës suaj 

Pdf.bmp Kërkesë për qasje në dokumente publik


 

Lajme

Konkurs për Zurtari parkut makinave
29 prill 2016
Logo-Klokot.pngBazuar në nenin 8 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit  nr.03/L-212 te Punës te republikes kosoves dhe nen. 3 paragrafit  1 te Udhezimit Administrativ nr.14/2011 per Regullimin e Procedurave  per Themelimin e Mardhenjes se Punes neSektorin Publik ,Komuna e Kllokotit ,Drejtoria për Administratë dhe shërbime publike  publikon këtë 

K    O   N   K   U   R   S

Titulli i vendit të punës:          Zyrtar i parkut makinave.

Numri i ekzekutuesve :            1(një)

Vendi i punës              :            Në parkun e makinave.

Paga mujore                :           Koeficienti 6

Orarari i punes :                     40 ore ne jave

          

Dëtyrat dhe përgjegjësitë :

-Bënë mbikëqyrjen e autoparkut te makinave te komues,ben evidentimin  e hyrje daljeve  te Automjeteve te komunes, perkujdeset per mirëmbajtjen e tyre si: nderrimin e vajit Motorik, antifrizit regjistrimin e  automjeteve, mban evidencen per  automjetet komunale  nga nsija deri ne kthim   duke shenuar nr e kilometrazhit per klm e kaluara, perkujdeset per  mbajtjen e pastrimit te veturave te komunes  sipas nevojes dhe detyres zyrtare   kryen edhe shërbime te tjera me kerkese te eprorit te tije  te cilit edhe i raporton per punen evete.

 Kushte e pjesëmarrjes në rekrutim:
Të drejtë për konkurim –punësim kanë të gjithë  personat e  moshë madhore  të cilët jane shtetas te Republikes Kosoves dhe kanë zotësi  për të vepruar pa asnje lloj diskriminimi ashtu siq parashihet me ligjin e punes nr.03/L-2012 , e kanë  përgatitjen e nevojshme  arsimore dhe Aftësinë  për kryerjen e  dëtyrave të punës.

Kualifikimi  i kërkuar
:

Përgatija shkollore e mesme


Aftësitë ,përvoja dhe atributet tjera

-Aftësi komunikuese me zyrtar dhe qytetar.
-Të ketë aftësi fizike për ti kryer dëtyrat brenda afateve kohore të shkurta.

Kohëzgjatja e punës-kontratës
:
-          nje periudh te pa caktuar

Dokumentet e kërkuara
-Dëshmia  përkatëse për posedimin e –kryerjen e shkollës së mesme.
- leja e njoftimit
-Certifikta që nuk është nën hetime.

Afati i konkursit :
Konkursi mbetet i hapur  15 ditë  nga dita e publikimit.Dokumentet e pakompletuara dhe ato që  arrijnë pas afatit  nuk do të shqyrtohen.vetem kandidatet e përzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen Aplikacionet mund të mirren ne zyren e Personleit të Komunës së Kllokotitiqdo dite pune nga ora 00.derim ne ora 16.00h qdo diite pune.Për informata më të hollësishme  mund të informoheni  në Zyrën e Njësisë  së Personelit.

më shumë...

SEANCA E KATËRT E RREGULLT E KUVENDIT KOMUNAL NË VITIN 2016
21 prill 2016
Logo-Klokot.pngTë nderuar qyteratë të komunës Kllokot-Vërbovc me këtë rast ju njoftojm se do të mbahet séance e katërt e rregullt e planifikuar e Kuvendit Komunal në sallën e Kuvendit në Kllokot me datë : 29.04.2016 me fillim në orën 11:00. Séance është e hapur për publikundhe të gjithë qytetarët mund të marrin pjesë si vëzhgues bëhet fjalë për transparencën e Kuvendit Komunal me rastin e marrjes së vendimeve të cilat janë në interesin e tyre.

më shumë...

SEANCA E KATËRTE RREGULLT E KOMISIONIT PËRPOLITIKË DHE FINANCA NË VITIN 2016
15 prill 2016
Logo-Klokot.png

Tënderuar qztetarë Ju njoftojmë se do të mbahet seanca e katërt e Komitetit për Poltikë dhe Financa e cila është e hapur për publikun me datë : 22.04.2016 vj, në Sallën e Kuvendit në Kllokot duke filluar në orën 11: 00.  më shumë...

GRUPI I GRAVE TË VITISË DHE KLLOKOTIT KANË NËNSHKRUAR MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
14 prill 2016
FullSizeRender.jpgNë organizatën e OSBE-së me zyre në Viti është mbajtur takim me 13 Prill 2016 në zyrën Regjionale të OSBE-së në Gjilan për nënshkrimin e marrëveshjes nga njëra anë Grupit Joformal të Grave nga komuna e Kllokotit,kurse nga ana tjetër  Grupit Joformal të Grave nga Komuna e Vitisë në bashkëpunimin e mëtejm dhe realizimin  e aktiviteteve të përbëshkëta për ruajtjen e shëndetit të grave anti-diskriminimit në zonat rurale të komunës së Kllokotit. Me këtë rast grupi I grave të Vitisë I ka mbajtur të gjitha aktivitetet mbi ecurinë e fushatës  e cila do të jetë e financuar nga ana e komunës së Kllokotit.

më shumë...

SENACA E KATËR E RREGULLT E KOMITETIT PËR KOMUNITETE NË VITIN 2016
11 prill 2016
Logo-Klokot.pngNjoftohen qytetarët e komunës së Kllokotit se sipas mundësive të tyre  të marrin pjesë në seancën e Komitetit për komunitete e cila është e planifikuar për  datë 20.04.2016 në ambijentet e Sallës së Kuvendit NË Kllokot me fillim në orën 11:00.  më shumë...

 

Hyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?