Mirësevini në Kllokot 

 

Faqja e Kllokotit është faqja, në të cilën
qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë,
mund të informohen për punën dhe të arriturat
tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë.!

 

Lajme

Kuvendi shkarkoi kryesuesin e deritashëm Zharko Dejanoviq e në vend të tij zgjodhi Millorad Mirkoviqin
09 prill 2014
 


Kllokot, 8 prill-   Zharko Dejanoviq, kryesues i deritashëm i Kuvendit të komunës së Kllokotit-Verbovcit  I cili në këtë post vie nga radhët e SLS, nuk ka mundur të qëndroj më shumë se rreth tre muaj në këtë post e ne vend te tij ka zgjedhur zotr. Millorad Mirkoviqin qe vjen nga GIS-i.
20140408_131419.jpg më shumë...

I N F O R M A C I ON
08 prill 2014

 


Klokot-Vrbovac/ Komuna e Kllokot-Vrbovc/Municipality of Klokot-
Vrbovac

 

Drejtoria per Bujqësi,Pylltari dhe Hidroekonomi

 

                          

I N F O R M A C I ON

 

 

   Sot për një vizite të shkurtër ne Komunen e Kllokotit ishin përfaqesuesit e Shërbimit Keshillimor nga Ministria e Bujqesise,Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, z. Hysni Thaqi - Drejtor i Sherbimit Keshillimor dhe Shaban Dreshaj - shef i këtij sektori,ku patem nje takim te shkurter me Nenkryetarin per Komunitete z.Hasan Rashiti , Drejtorin e Bujqësisë z. Selver Fejza, si dhe zyrtarën komunale pranë këtij shërbimi znj.Nebahate Pira.

Takimi kaloj në  një atmosferë të ngrohtë miqësore,dhe të dyja palët u zotuan për një bashkëpunim më të thellë ,që do të ishte në dobi të fermerëve te komunës dhe zhvillimit rural  ,pasi që Komuna e Kllokotit njihet si një komunë tipike bujqësore.

    Si rezultat i marreveshjes u arrit pajtimi që  edhe Komuna e Kllokotit të ketë një zyrë  që do të shërbente si nje qender këshilluese per fermere ,në kuader te Drejtorise se Bujqësisë në Kllokot,ku përmes këshillave do tu pergjigjej kërkesave dhe nevojave te fermerëve.Përfaqësuesit e ketij shërbimi u zotuan se do ta mbështesin këtë zyrë me paisje të nevojshme për punë ,përfaqësuesit Komunal u zotuan se do ti japin mbeshtetje shërbimit këshillimor me kuadro profesionale nga stafi i Komunes . .

 

                                    Zyrtarja për mbrojtje dhe

                                                                                              kontrollë të tokës bujqësore

Kllokot   07.04.2014                                                         Nebahate Pira 

 

 

           

më shumë...

THIRRJE PËR APLIKIM Për pagesa direkte për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë për vitin 2014
08 prill 2014
  

 

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë/Agencija za Razvoj Poloprivrede/  Agriculture Development Agency

 

 

 

DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN/ DIVIZIE ZA  JAVNO KOMUNICIRANJE/

/DIVISION  OF  PUBLIC COMMUNICATION/

             

 

 THIRRJE PËR APLIKIM

 

Për pagesa direkte për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë për vitin 2014

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural do të mbështes sektorin e blegtorisë, përmes pagesave direkte për njësi (litër) për qumësht sipas kategorive të cilësisë. Niveli i mbështetjes do të jetë:

 1. Ekstra klasa.....................0.06 €/litër
 2. Klasa e I...........................0.04 €/litër
 3. Klasa e II..........................0.02 €/litër

 

Fermerët që aplikojnë duhet t’i plotësojnë këto kritere:

-          Duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

-          Të jenë të regjistruar në regjistrin e bizneseve të Kosovës ( personat juridik);

-          Të jenë të regjistruar në sistemin e Identifikimit dhe të Regjistrimit të kafshëve në AUV dhe të posedojnë listën e verifikimit të kafshëve;

-          kenë kontratën për shitjen e qumështit me ndonjërën nga qumështoret e licencuara në Kosovë;

-          Të ofrojë dëshmi për cilësinë e qumështit të dorëzuar në qumështore të lëshuar nga laboratori i AUV-së, të pranueshëm janë qumështi i kategorive ekstra, klasi I dhe klasi II;

-          Të ofrojë dëshmi për sasinë mujore të qumështit të shitur (dorëzuar) në ndonjërën nga qumështoret e licencuara në Kosovë;

-          Të ofrojë dëshmi bankare për sasinë mujore të qumështit të shitur ( dorëzuar).

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

-          Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës (për personat fizik) ose kopjen e regjistrimit të biznesit (për persona juridik), dokumentin i cili vërteton se kush e ka autoritetin që të nënshkruaj për kompaninë;

-          Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

-          Kopjen e listës së verifikimit të gjedhëve të lëshuar nga Sektori për Identifikim dhe Regjistrim (I & R) në kuadër të Agjencisë  së Ushqimit dhe Veterinës (AUV);

-          Kopjen e kontratës për furnizim me qumësht të lëshuar nga qumështorja;

-          Dëshminë për sasinë e qumështit të dorëzuar në qumështore sipas cilësisë;

-          Dëshminë për pjesëmarrjen në projektin “Transparenca dhe neutraliteti i marrjes së mostrave të qumështit”;

-          Dëshminë që është i regjistruar në regjistrin e fermës;

-          Dëshmi për pagesën e tatimit mbi pronë.

 

Mënyra e realizimit të subvencionit:

 • Përfituesi i subvencionimit, mbështetjen financiare (subvencionin) e realizon  vetëm nëse e dorëzon (shet) qumështin përmes industrisë përpunuese  - qumështoreve të licencuara;
 • Përfituesi e realizon të drejtën në subvencion nëse ofron dëshmi bankare për  transferimin e pagesës mujore për qumështin e shitur në qumështoren e licencuar, sasinë mujore te qumështit dhe kategorinë sipas cilësisë;  
 • Përfituesi e realizon të drejtën në subvencion nëse dorëzon më së paku 1500 litra qumësht për 3 (tre) muaj (sipas tremujorëve të viti kalendarik).

 

Periudha e aplikimit:

Aplikimi zgjatë 30 ditë kalendarike dhe fillon prej momentit të shpalljes së thirrjes për aplikim. 

Aplikimi bëhet në zyrat e Drejtorive Komunale për Bujqësi.

 

 

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë fermerët fillimisht, gjatë aplikimit janë të obliguar të plotësojnë formularin për regjistrim në Regjistrin e fermerëve, i cili është parakusht për përfitimin e mbështetjes.

Gjatë procedurës së kontrollit, në rast të gjetjes së shkeljeve do të aplikohen masa ndëshkimore, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MBPZHR Nr.02/2014 për Pagesat Direkte në Bujqësi për vitin 2014.

 

Sqarim:

·         Dokumentacioni për aplikim duhet të dorëzohet në dy kopje dhe brenda periudhës së aplikimit. Dorëzimi i dokumentacionit pas përfundimit të afatit të publikuar, nuk do të pranohet për shqyrtim.

më shumë...

THIRRJE PËR APLIKIM Për pagesa direkte në blegtori për vitin 2014 (Lopë, buallica, dele dhe dhi në prodhimtarinë aktive të qumështit, dosa për riprodhim dhe bletë)
08 prill 2014
 

 

 

 

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë/Agencija za Razvoj Poloprivrede/  Agriculture Development Agency

 

 

 

DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN/ DIVIZIE ZA  JAVNO KOMUNICIRANJE/

/DIVISION  OF  PUBLIC COMMUNICATION/

             

 

 

 THIRRJE PËR APLIKIM

 

Për pagesa direkte në blegtori për vitin 2014

(Lopë, buallica, dele dhe dhi në prodhimtarinë aktive të qumështit, dosa për riprodhim dhe bletë)

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural edhe këtë vit do të vazhdojë të mbështes sektorin e blegtorisë përmes pagesave direkte. Niveli i mbështetjes do të jetë:

 

 • Pagesa direkte - Lopë dhe Buallica qumështore 50 € /krerë
 • Pagesa direkte - Dele dhe dhi qumështore 10 € / krerë
 • Pagesat direkte - Dosa për riprodhim 20 € / krerë
 • Pagesat direkte - Bletë 10 €/ shoqëri bletësh (koshere)

 

 

Fermerët që aplikojnë duhet t’i plotësojnë këto kritere:

-          Duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

-          Të kenë minimum 5 krerë lopë qumështore dhe buallica qumështore ose gjithsej 5 krerë lopë qumështore dhe buallica qumështore së bashku dhe në maksimum 50 krerë në prodhimtarinë aktive të qumështit;

-          Të kenë minimum 30 krerë dhe në maksimum 500 krerë dele në prodhimtarinë aktive të qumështit;

-          Të kenë minimum 20 krerë dhe në maksimum 500 krerë dhi në prodhimtarinë aktive të qumështit;

-          Të kenë minimum 30 shoqëri bletësh dhe në maksimum 500 shoqëri bletësh (koshere);

-          Të kenë minimum 2 krerë dosa për riprodhim;

-          Kafshët duhet të jenë të matrikuluara me matrikul të Republikës së Kosovës ose me matrikul të vendeve anëtare të BE-së;

-          Bletarët mund t’i kenë të vendosura shoqëritë e bletëve (kosheret) më  së shumti në tri (3) bletishte;

-          Kosheret duhet të jenë të shënjuara me numër identifikues të pronës, sipas një rregullimi të brendshëm nga MBPZHR-ja ( lidhur me këtë fermerët do të njoftohen në momentin e aplikimit).

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • Fotokopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;
 • Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare te aplikuesit;
 • Regjistrin e lëshuar nga praktikat veterinare të kontraktura nga AUV-ja, duke u bazuar në të dhënat e sistemit të Identifikimit & Regjistrimit të kafshëve në AUV, për lopët qumështore, buallicat qumështore, delet qumështore, dhitë qumështore dhe dosat për riprodhim.
 • Dëshminë që është i regjistruar në regjistrin e fermës;
 • Dëshmin për pagesën e tatimit mbi pronë;
 • Fotokopjen e certifikatës për prodhimin organike të mjaltit. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga trupa certifikues;
 • Fermerët e certifikuar për prodhimin organikë të mjaltit, fotokopjen e certifikatës duhet t’ia bashkëngjisin dokumentacionit jo me larg se 10 ditë nga data e certifikimit.

 

 

Periudha e aplikimit:

Aplikimi zgjatë 30 ditë kalendarike dhe fillon prej momentit të shpalljes së thirrjes për aplikim.  

Aplikimi duhet të bëhet në zyrat e Drejtorive Komunale për Bujqësi.

 

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë fermerët fillimisht, gjatë aplikimit janë të obliguar të plotësojnë formularin për regjistrim në Regjistrin e fermerëve, i cili është parakusht për përfitimin e mbështetjes.

·         Gjatë procedurës së kontrollit, në rast të gjetjes së shkeljeve do të aplikohen masa ndëshkimore, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MBPZHR Nr.02/2014 për Pagesat Direkte në Bujqësi për vitin 2014.

 

Sqarim:

·         Dokumentacioni për aplikim duhet të dorëzohet në dy kopje dhe brenda periudhës së aplikimit. Dorëzimi i dokumentacionit pas përfundimit të afatit të publikuar, nuk do të pranohet për shqyrtim.

·         Fermerët bletarë të certifikuar për prodhimtari organike të mjaltit subvencionohen në shume prej 15 euro /shoqëri bletësh (koshere).

·         Regjistrin e kafshëve fermerët mund ta marrin në stacionet e autorizuara nga AUV-ja sipas tabelës ne vijim:

 

 

1.

K.F.V “SIMENTAL” Lot 17

VITI

ARSIM ADEMI

044 284 006

valonsherifi01@hotmail.com

më shumë...

Ftese per aplikime Aplikacione direkte per pagese per fermeret
08 prill 2014
 

Logo-ja_e_qeverise (2)

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

 

Divizioni për Komunikim me Publikun

Divizie za Javno Komuniciranje

 Division of Public Communication

 

THIRRJE PËR APLIKIM

 

Për Pagesa Direkte për perime në fushë të hapur për vitin 2014

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural këtë vit do të mbështes sektorin e perimekulturës përmes pagesave direkte për njësi të sipërfaqes (hektar) së mbjellë me perime në fushë të hapur. Niveli i mbështetjes do të jetë:

 

 • Pagesa Direkte - perime në fushë të hapur  300 €/ha

 

Fermerët që aplikojnë duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

·         Të kenë të mbjellë së paku  0.50  ha tokë me perime në fushë të hapur;

·         Parcela e mbjellë me perime në fushë të hapur duhet të jetë në minimum 0.20 ha;

 • Sipërfaqja e tokës e marrë me qera, duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit (kontrata duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qeradhënësit dhe qeramarrësit);

·         Sipërfaqja e marrë me qera duhet të jetë minimum 0.20 ha.

 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

·         Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;

·         Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit;

·         Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridik;

·         Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore;

·         Dëshmi për pagesën e tatimit mbi pronë;

·         Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qera, e cila duhet të jetë e lidhur dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qeradhënësit dhe qeramarrësit.

Perimet e kultivuara në fushë të hapur, të cilat do të subvencionohen në vitin 2014 mund t’i gjeni në tabelën e mëposhtme:

 

Nr.

Emri i kulturës perimore

1

Patatja

2

Domatja

3

Patligjani zi

4

Speci

5

Kungulli i misirit

6

Kungulli

7

Kungulleshë

8

Trangulli

9

Shalqini

10

Pjepni

11

Lakra

12

Lulelakra

13

Spinaqi

14

Marulla (sallata)

15

Pangjari

16

Magdanozi

17

Preshi

18

Qepa

19

Rrepka

20

Hudhra

21

Fasulja

22

Bizelja

23

Karota

 

Periudha e aplikimit:

Aplikimi zgjatë 30 ditë kalendarike dhe fillon prej momentit të thirrjes për aplikim. 

Aplikimi bëhet në zyrat e Drejtorive Komunale për Bujqësi përmes programit sLPIS.

 

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë fermerët fillimisht, gjatë aplikimit janë të obliguar të plotësojnë formularin për regjistrim në Regjistrin e fermerëve, i cili është parakusht për përfitimin e mbështetjes.

·         Gjatë procedurës së kontrollit, në rast të gjetjes së shkeljeve do të aplikohen masa ndëshkimore, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MBPZHR Nr.02/2014 për Pagesat Direkte në Bujqësi për vitin 2014.

 

Sqarim:

·         Dokumentacioni për aplikim duhet të dorëzohet në dy kopje dhe brenda periudhës së aplikimit. Dorëzimi i dokumentacionit pas përfundimit të afatit të publikuar, nuk do të pranohet për shqyrtim.

·         Pasi që disa prej kulturave perimore që do të subvencionohen (lakra e vonshme, lulelakra, trangulli – kornishoni, sallata e vonshme dhe spinaqi) mbillen dhe kultivohen në gjysmën e dytë të vitit, për këtë arsye kontrolli në terren nga inspektorët e AZHB-së për këto pesë kultura perimore do të realizohet në gjysmën e dytë të vitit. Por, aplikimi nga ana e fermerëve duhet të bëhet tani edhe për këto pesë kultura perimore.

·         Realizimi i pagesave për fermerët përfitues të subvencionit do të behet me maksimum tri (3) këste.

 

më shumë...

 

Hyrja


Komuna Online

udhezuesIMG.jpg
riatdhesimi.jpg

Anketë


Telefonat me rëndësi

contact.jpg


KllokotPytesor A ju pelqen uebfaqja e Komunes tonë ?