Shërbimet sipas sektorëveShërbimet sipas sektorëve:

 

    - Shërbimi i Gjendjes Civile

    - Qendra për shërbim të qytetarëve

    - GIS-Kabineti

    - Zyra për Integrime e Bashkëpunim Evropian

    - Njësiti për të Drejtat e Njeriut

    - Zyra Ligjore

    - Zyra e përkthimeve dhe lekturimit

    - Zyra  për evidentimin e pasurisë dhe mjeteve themelore

    - Zyra  teknike  për menaxhimin e objekteve komunale

    - Zyra e logjistikës: