Republika e Kosoves

Gjilan

Seanca e III – 30.03.2023

2023/03/24 - 3:08

 1. Ftesë
 2. Rekomandim i KPF
 3. Rend pune
 4. Kerkesa per bartje te mjeteve nga te hyrat vetanake te pashpenzuara në vitin 2023
 5. Kerkesa per bartje te mjeteve nga viti 2021 ne vitin 2023
 6. Kerkesa per rritjen e buxhetit nga tejkalimi i mjeteve te planifikuara ne vitin 2022
 7. Propozim vendimi per bartjen e mejetev financiare te pashpenzuara nga viti 2021 ne vitin 2023
 8. Propozim vendimi per bartjen e mejetev financiare te pashpenzuara nga viti 2022 ne vitin 2023
 9. Propozim vendimi per rritjen e Buxhetit nga viti 2022
 10. Vendim per subvencionimin e NPL TREGU
 11. Deklaratë-Lulekuqja me kater Petale
 12. Procesverbal i mbledhjes se II te KK i dates 23.02.2023- i korrigjuar
 13. Propozim Vendimi per Shpalljen e Interesit Publik ZK Dobercan
 14. Kerkesa e Komitetit per Barazi Gjinore
 15. Shpallja Interesit Publik Doberqan
 16. Vendim Kompenzimi Ecohigjiena
 17. Vendim Kompenzimi Stacioni i autobusëve
 18. Vendim Kompenzimi Tregu
 19. Drafti final i reviduar i PKMM-Komuna e Gjilanit
 20. Raporti Flaka e Janarit 2023 (2)
 21. Raporti i punës i Kryetarit të Komunës për vitin 2022
 22. Raporti i suksesit të nxënësve DKA
 23. Raport vjetor i punes i KKSB per 2022 
Raporti Financiar për vitin 2022 Raportet dhe Planet e Komiteteve