Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Telefona me rëndësi

Mehmet Ballazhi – Kryetar i Komunës

Mehmet.ballazhi@rks-gov.net

0290/385-100

03820046550

Sevdi Dernjani – Nënkryetar i Komunës

Sevdi.dernjani@ rks-gov.net

0290/385-100

Florim Shkreta – Kryesues i Kuvendit te Komunes

Florim.shkreta @rks-gov.net

Centrix:03820046552

Natyra Kalisi – Dr. e Administratës së Përgjithshme

Natyra.kalisi@rks-gov.net

Centrix:03820046560

mob:+383 45813639

Lindita Ballazhi- Dr. i Buxhetit dhe Financave

Lindita.ballazhi@rks-gov.net

Centrix:03820046553

Nexhmedin Daci – Dr. Urbanizmit dhe Kadastrit

nexhmedin.daci @rks-gov.net

Centrix:03820046556

Kimete kuka – Dr. e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Kimete.kuka.hasallari@rks-gov.net

Centrix:03820046555

Majlinda Kaloshi – Dr.e Zhvillimit Ekonomik

Majlinda.kaloshi@rks-gov.net

Centrix:03820046558

Hisni Luri – Dr. Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport

Hisni.luri@rks-gov.net

Centrix:03820045557

Arsim Dernjani – Dr. i Shërbimeve Publike dhe Emergjencë

Arsim.dernjani@rks-gov.net

Centrix:03820046554

Abduraman Bushi – Dr.Bujqësis, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Abduraman.bushi@rks-gov.net

Centrix:03820046559

Policia e  Kosovës – Stacioni Hani i Elezit

0290/385-115

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare-,,Dr.Menduh Kaloshi”

0290/385-109

Njësia e Zjarrfikësve e Hanit të Elezit

0290/385-030

Shkolla Fillore e Mesme e Ulët ,,Ilaz Thaçi”

044/222-114

Shkolla e Mesme ,,Dardania”

044/354-001

Shkolla Fillore e Mesme e Ulët ,,Kështjella e Diturisë” Paldenicë

044/146-518

Shkolla Fillore e Mesme e Ulët ,,Veli Ballazhi” Gorancë

044/570-512

Qendra Komunale për Regjistrim Civil(QKRC)

0290/385-300

Kryetarët e Këshillave Lokale të Komunës së Hanit të Elezit

Mirsad Qajani

Kryetar i Këshillit të Vendbanimit të Hanit te Elezit

049449872

Shefket Lusnjani

Kryetar  i Këshillit të  Fshatit Gorancë

+38344138818

Sadam Dernjani

Kryetar  i Këshillit të  Fshatit Paldenice

+38344755303

Mevludin Kuka

Kryetar  i Këshillit të  Fshatit Seçishte

+38344325643

Bujar Bushi – Zyrtari Sinjalizues

+38344436871

Për më shumë informata:

Bashkim Sopa –Zyra për informim

bashkim.sopa@rks-gov.net

bashkim.sopa@gmail.com

038/200-46570

0290/385-112

044/381-314

Numri telefonik pa pagesë

0800 11 017