Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Komuna Hani i Elezit

Bashkim Sopa -Zyrtarë për informim

Kontakt:

Bashkim.sopa@rks-gov.net

Bashkim.sopa@gmail.com

Centrex;03820046570

Tel:0290-385-112

Mob:044-381-314