Republika e Kosoves

Novobërdë

DREJTORIA E INSPEKTIMIT

CV  e drejtorit

Emri dhe mbiemri: Goran Simijonovic

Е-mail: goran.simijonovic@rks-gov.net

Telefoni fiks: 038-47802

Shkollimi: Menaxher i diplomuar për operacione bankare dhe bursë

Përvoja e Punës:

2008-2021 Arsimi fillor dhe i mesëm

2008-2021 Puna në organizata joqeveritare

2021-2023 Shefi i Kabinetit të Kryetarit të Komunës

Aftësitë

Gjuhët e huaja: Anglisht, Rusisht

Aftësitë kompjuterike: Microsft Office, Auto CAD.

Zyrat pranë Drejtorisë së Inspektimit

Zyra/Shërbimi

Personi përgjegjës

Kontaktoni

Inspektor ndërtimi

Danijel Kostic

danijel.kostic@rks-gov.net

Inspektor i shërbimeve publike

Mirko Simijonovic

mirko.simijonovic@rks-gov.net

Inspektor për mbrojtjen e mjedisit

Goran Zdravkovic

goran.zdravkovic@rks-gov.net

Inspektor për mbrojtjen e mjedisit

Iskra Maksimovic

iskra.maksimovic@rks-gov.net

Jurist

Naser Makolli

naser.makolli@rks-gov.net

Drejtoria ka këto përgjegjësi:

  • kontrollon objektet dhe magazinat afariste, industriale dhe tregtare;
  • kontrollon kushtet shëndetësore dhe sanitare në objektet publike dhe të biznesit, si dhe respektimin e orarit të punës së objekteve hotelierike dhe shërbyese;
  • mbron zonat publike nga pushtimi i paligjshëm;
  • monitoron shëndetin e produkteve ushqimore në procesin e prodhimit dhe qarkullimit, si dhe të artikujve për përdorim të përgjithshëm;
  • ndërmerr masat e kontrollit të ndërtimit në përputhje me rregulloret ligjore.