Republika e Kosoves

RanillugTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Sigurimi fizike e objekteve
661-23-13525-2-2-1
05-12-2023 25-12-2023 Detajet