Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Hava Mlinaku

Drejtore e Drejtorisë për Administratë

 

Zyra nr. 15

038 200 42433

hava.mlinaku@rks-gov.net

 

 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Administratë:

Drejtoria e administratës, në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për:

Përgjegjësitë e administratës:

Shërbimet e përgjithshme administrative për organet administrative dhe organet tjera Komunale të Drejtorisë së Administratës përfshijnë:

Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

 

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Administratës është e organizuar në këta sektorë:

  1. Zyra e Gjendjes civile;
  2. Sektori për Punë të Përbashkëta dhe Teknologji Informative;
  3. Qendra për Shërbim me Qytetar.
  4. Zyra për të Drejtat e Njeriut