Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Dardan Abazi

Drejtor i Drejtorisë për Arsimit

 

dardan.abazi@rks-gov.net

038 200 42406

 

 

Përgjegjësitë :

  1. Nxitë barazinë në mundësinë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunë,
  2. Zhvillimin dhe aftësimin e përsonelit,
  3. Zhvillimin e të gjitha aspekteve të arsimit lokal,
  4. Respekton dhe nxitë të drejtat e komuniteteve në lëmin e arsimit,
  5. Bashkëpunon me MASHT-in në planifikimin dhe koordinimin e zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunë,
  6. Mirëmbajtjen, meremetimin dhe riparimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve arsimore me fonde publike, si dhe shërbime mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve,
  7. Punësimin dhe pagat e përsonelit në institucionet e arsimit,
  8. Propozon hartimin e rregulloreve për organizimin e punës dhe mësimit në shkollat fillore dhe të mesme si dhe miraton rregulloret për sjellje dhe disiplinë të nxënësve në çdo institucion arsimor,
  9. Kryen edhe punë tjera të cilat i cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari i Komunës.