Republika e Kosoves

Vushtrri

 

 

AFRIM NAMANI

Drejtor i Drejtorisë Komunale të Arsimit

Afrim (Ragip) Namani, u lind më 27.07.1975 në fshatin Nedakoc, Vushtrri.

Shkollën fillore e kreu në sh.f. “Ali Kelmendi” në Vushtrri;

Shkollën e mesme në Gjimnazin “Muharrem Bekteshi”, drejtimi Gjimnaz i Shkencave Matematike – Natyrore në Vushtrri;

Në vitin 2000 u diplomua në Fakultetin e Shkencave Matematike – Natyrore, Departamenti i Kimisë;

Në vitin 2012 u diplomua në Fakultetin e Shkencave Matematike – Natyrore, Departamenti i Kimisë dhe mori thirrjen Master i Kimisë Analitike dhe Kimisë së Mjedisit;

Angazhimet:

2000 – 2004 profesor i kimisë në Gjimnazim “Eqrem Çabej”,  në Vushtrri;

2004 – 2008 zëvendës drejtor në Gjimnazim “Eqrem Çabej”,  në Vushtrri;

2008 – 2016 drejtor shkolle në SHFMU “Nedakoc”, në Nedakoc;

2016 – 2017 Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës në   Ministrinë e Tregëtisë dhë Industrisë, Prishtinë;

Më datën 27.12.2017 me vendim të kryetarit të komunës së Vushtrrisë , emërohet Drejtor i Drejtorisë Komunale për Arsim,

Përgjegjësitë :

  1. Nxitë barazinë në mundësinë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunë,
  2. Zhvillimin dhe aftësimin e përsonelit,
  3. Zhvillimin e të gjitha aspekteve të arsimit lokal,
  4. Respekton dhe nxitë të drejtat e komuniteteve në lëmin e arsimit,
  5. Bashkëpunon me MASHT-in në planifikimin dhe koordinimin e zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunë,
  6. Mirëmbajtjen, meremetimin dhe riparimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve arsimore me fonde publike, si dhe shërbime mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve,
  7. Punësimin dhe pagat e përsonelit në institucionet e arsimit,
  8. Propozon hartimin e rregulloreve për organizimin e punës dhe mësimit në shkollat fillore dhe të mesme si dhe miraton rregulloret për sjellje dhe disiplinë të nxënësve në çdo institucion arsimor,
  9. Kryen edhe punë tjera të cilat i cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari i Komunës.