Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Vushtrri

RAGBETE KRASNIQI

Drejtore e Drejtorisë për Arsimit

 

Ragbete Krasniqi, e lindur më 11.07. 1970 në Vushtrri

Shkollen fillore e kam kryer  në sh.f. ‘’ Naim Frashëri ‘’ në Vushtrri,

Shkollën e Mesme në Gjimnazin ‘’ Muharrem Bekteshi”, drejtimi Ekonomi

Në vitin 1993 ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik.

Në vitin 2012 ka diplomuar Master  në Kolegjin e Biznesit në Prishtinë  – Zhvillimi Ekonomik I Kosovës për Financa në theks te veqant Bujqësia

Angazhimet:

1995– 1998 si Kontabiliste në Këshillin Komunal – Vushtrrri

2001 -2015  si Zyrtare për biznese në QKB – Drejtoria për Ekonomi Bujqësi dhe Zhvillim Rural

2015- 2021  si Udhëheqëse për Biznese ne QKB –  Drejtoria për Ekonomi Bujqësi dhe Zhvillim Rural.

Më datën 08.03.2021 me vendim të kryetarit të komunës së Vushtrrisë , emërohet Drejtore e Drejtorisë Komunale për Arsim,

038 200 42406

ragbete.krasniqi@rks-gov.net

 

Përgjegjësitë :

  1. Nxitë barazinë në mundësinë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunë,
  2. Zhvillimin dhe aftësimin e përsonelit,
  3. Zhvillimin e të gjitha aspekteve të arsimit lokal,
  4. Respekton dhe nxitë të drejtat e komuniteteve në lëmin e arsimit,
  5. Bashkëpunon me MASHT-in në planifikimin dhe koordinimin e zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunë,
  6. Mirëmbajtjen, meremetimin dhe riparimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve arsimore me fonde publike, si dhe shërbime mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve,
  7. Punësimin dhe pagat e përsonelit në institucionet e arsimit,
  8. Propozon hartimin e rregulloreve për organizimin e punës dhe mësimit në shkollat fillore dhe të mesme si dhe miraton rregulloret për sjellje dhe disiplinë të nxënësve në çdo institucion arsimor,
  9. Kryen edhe punë tjera të cilat i cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari i Komunës.