Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Vushtrri

LUTFI GËRGURI

Lutfi Gërguri i lindur me 10.07.1965 në fshatin Studimi e Epërme.

Shkollën fillore  ka përfunduar në fshatin Ceceli, shkollën e mesme drejtimi ekonomik në Vushtrri ,kurse Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës në vitin 1990.

Para lufte ka punuar si kontabilist në disa firma private. Kurse pas lufte në vitin 2002 është punësuar në Kuvendin Komunal të Vushtrrisë si Zyrtar për Kontabilitet.

Në vitin 2004 është emëruar si zyrtar certifikues, kurse në vitin 2006  emërohet  Udhëheqës i Sektorit të Thesarit dhe njëkohësisht edhe si zyrtar certifikues-aprovues.

Me datën 27.12.2017 me vendim të kryetarit të Komunës së Vushtrrisë nr.1447/17  emërohet si Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa.

 

lufti.gerguri@rks-gov.net

(038) 200-42431

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për buxhet, financa dhe thesar:

 1. Përgatitja dhe rishqyrtimi i propozim-buxheteve dhe kërkesave për ndarje buxhetore në nivel të programeve dhe kategorive.
 1. Përgatitja e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve në pajtim me qarkoret buxhetore të lëshuara nga Ministria e Financave
 2. Futja e shënimeve në BDMS
 3. Futja e shënimeve në PIP
 4. Zotimi i mjeteve
 5. Dorëzimi i draft buxhetit Komunal në Kuvendin e Komunës.
 6. Përgatitja e planit të rrjedhës së parasë.
 7. Menaxhimi i të hyrave vetanake
 8. Bartja e të hyrave veteanake
 9. Hartimi i Pasqyrave vjetore Financiare
 10. Raportimi Kryetarit të Komunës
 11. Raportimi ministrit të Financave
 12. Raportimi Kuvendit Komunal
 13. Barazimi me Ministrinë e Financave
 14. Përkrahja e mbajtësve të buxheteve me këshilla profesionale lidhur me financat publike
 15. Pranimi i faturave
 16. Regjistrimi i faturave në SIMFK
 17. Raportimi në Ministrinë e Financave lidhur me obligimet e papaguara
 18. Regjistrimi i pasurisë në SIMFK
 19. Regjistrimi i E-pasurisë
 20. Ekzekutimi i buxhetit.
 21. Hapja dhe mbyllja e avanseve
 22. Regjistrimi i përfituesve në SIMFK
 23. Mbikëqyrje e të gjitha aktiviteteve financiare
 24. Hartimi i proceseve në fushat me rrezik dhe sigurimi i auditimit
 25. Menaxhimi i taksës në firmë
 26. Menaxhimi i tatimit në pronë (pronat e luajtshme dhe të paluajtshme).
 27. Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.