Republika e Kosoves

Vushtrri

Buxhet, financa dhe thesar

 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për buxhet, financa dhe thesar:

 1. Përgatitja dhe rishqyrtimi i propozim-buxheteve dhe kërkesave për ndarje buxhetore në nivel të programeve dhe kategorive.
 1. Përgatitja e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve në pajtim me qarkoret buxhetore të lëshuara nga Ministria e Financave
 2. Futja e shënimeve në BDMS
 3. Futja e shënimeve në PIP
 4. Zotimi i mjeteve
 5. Dorëzimi i draft buxhetit Komunal në Kuvendin e Komunës.
 6. Përgatitja e planit të rrjedhës së parasë.
 7. Menaxhimi i të hyrave vetanake
 8. Bartja e të hyrave veteanake
 9. Hartimi i Pasqyrave vjetore Financiare
 10. Raportimi Kryetarit të Komunës
 11. Raportimi ministrit të Financave
 12. Raportimi Kuvendit Komunal
 13. Barazimi me Ministrinë e Financave
 14. Përkrahja e mbajtësve të buxheteve me këshilla profesionale lidhur me financat publike
 15. Pranimi i faturave
 16. Regjistrimi i faturave në SIMFK
 17. Raportimi në Ministrinë e Financave lidhur me obligimet e papaguara
 18. Regjistrimi i pasurisë në SIMFK
 19. Regjistrimi i E-pasurisë
 20. Ekzekutimi i buxhetit.
 21. Hapja dhe mbyllja e avanseve
 22. Regjistrimi i përfituesve në SIMFK
 23. Mbikëqyrje e të gjitha aktiviteteve financiare
 24. Hartimi i proceseve në fushat me rrezik dhe sigurimi i auditimit
 25. Menaxhimi i taksës në firmë
 26. Menaxhimi i tatimit në pronë (pronat e luajtshme dhe të paluajtshme).
 27. Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.