Republika e Kosoves

Vushtrri

Isuf Jashari

Drejtor për Buxhet, Financa dhe Thesar

Isuf Jashari lindi në vitin 1971 në Vushtrri. Ka të përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, ndërsa drejtimin master e ka përfunduar në Kolegjin e Biznesit, ku ka marrë titullin master i Arteve në Menaxhment dhe Financa.

Nga viti 2002 e deri në vitin 2017, ka mbajtur pozitën e drejtorit Ekzekutiv Financiar në Komunën e Vushtrrisë. Pastaj ka mbajtur pozitën e ekspertit të Politikave Fiskale në Ministrinë e Financave, për gjashtë muaj në vitin 2019. Nga viti 2019 deri në vitin 2022 ka mbajtur pozitën e drejtorit për Buxhet dhe Financa në KRU “Mitrovica SH.A”. Ka mbajtur edhe pozitën e kontabilistit në disa kompani private.

Më pas është emëruar Drejtor për Buxhet, Financa dhe Thesar në Komunën e Vushtrrisë.

Ka ndjekur edhe shumë trajnime, ku ka certifikatë në programin freBalance, Regjistrimi i Zotimeve, Nxjerrja e Raporteve, Zotimeve, Buxheteve dhe Alokimeve.

Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve.

 

isuf.jashari@rks-gov.net

(038) 200-42431

Adresa: Rruga “Isa Boletini” nr.10

42000 Vushtrri, Kosovë

Zyra Nr.42

 

 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për buxhet, financa dhe thesar:

 1. Përgatitja dhe rishqyrtimi i propozim-buxheteve dhe kërkesave për ndarje buxhetore në nivel të programeve dhe kategorive.
 1. Përgatitja e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve në pajtim me qarkoret buxhetore të lëshuara nga Ministria e Financave
 2. Futja e shënimeve në BDMS
 3. Futja e shënimeve në PIP
 4. Zotimi i mjeteve
 5. Dorëzimi i draft buxhetit Komunal në Kuvendin e Komunës.
 6. Përgatitja e planit të rrjedhës së parasë.
 7. Menaxhimi i të hyrave vetanake
 8. Bartja e të hyrave veteanake
 9. Hartimi i Pasqyrave vjetore Financiare
 10. Raportimi Kryetarit të Komunës
 11. Raportimi ministrit të Financave
 12. Raportimi Kuvendit Komunal
 13. Barazimi me Ministrinë e Financave
 14. Përkrahja e mbajtësve të buxheteve me këshilla profesionale lidhur me financat publike
 15. Pranimi i faturave
 16. Regjistrimi i faturave në SIMFK
 17. Raportimi në Ministrinë e Financave lidhur me obligimet e papaguara
 18. Regjistrimi i pasurisë në SIMFK
 19. Regjistrimi i E-pasurisë
 20. Ekzekutimi i buxhetit.
 21. Hapja dhe mbyllja e avanseve
 22. Regjistrimi i përfituesve në SIMFK
 23. Mbikëqyrje e të gjitha aktiviteteve financiare
 24. Hartimi i proceseve në fushat me rrezik dhe sigurimi i auditimit
 25. Menaxhimi i taksës në firmë
 26. Menaxhimi i tatimit në pronë (pronat e luajtshme dhe të paluajtshme).
 27. Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.