Republika e Kosoves

Vushtrri

MIRAN HALILI

 

Miran Halili ka lindur në fshatin Galicë, Komuna e Vushtrrisë, veprimtar i çështjes kombëtare që nga viti 1981.

Me profesion është inxhinier i makinerisë.

Eksperienca:

Punëtor i arsimit në QAMO ”Muharrem Bekteshi” në periudhën kohore 1977-1981.

Inxhinier i mirëmbajtjes në KXMK “Trepça”-industria kimike në periudhën 1981-1986

Inxhinier i përgatitjes teknike dhe programer i prodhimtarisë në “Llamkos” Vushtri në periudhën kohore 1985 deri më 1991 deri në vendosjen e masave të dhunshme ku është larguar nga puna.

Mësimdhënës i ShMT “Marin Beçikemi” në intervalin kohor 1992-1999.

Programer dhe anëtar i Bordit drejtues të Llamkos 1999-2000.

Programer i prodhimtarisë në Llamkos pas privatizimit deri sa është mbyllur fabrika.

Angazhimet dhe aktivitetet tjera:

Aktivist dhe kryetar i SP “Llamkos” 1990-2009.

Aktivist i LVV që nga themelimi më 2005.

Me vendim të Kryetarit të Komunës së Vushtrrisë më 27.12.2017 është emëruar Drejtor i Drejtorisë.

miran.halili@rks-gov.net

(038) 200-42426

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Ekonomi, Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

 1. Propozon përparësitë e Komunës për investime dhe koordinon ato me Ministritë respektive,
 2. Hartimin e politikës së zhvillimit ekonomik,
 3. Hartimin e planit global strategjik të zhvillimit ekonomik të Komunës,
 4. Regjistrimi i bizneseve,
 5. Dhënia e lejeve të punës, evidentimi i ndryshimeve në lejen e punës,
 6. Informatë mbi rezultatin afariste, prodhimit, raporti, mbi shkallen e punësimit ne Komune,
 7. Informata mbi treguesit financiar afarist për periudhën gjashtëmujore dhe vjetore ne Komune,
 8. Propozon dhënien e tokës bujqësore te Komunës ne shfrytëzim te përkohshëm,
 9. Mban evidencën për token e pa punuar, token prone e komunës e dhënë ne shfrytëzim dhe token bujqësore të cilës i është ndërruar destinimi,
 10. Ofron trajnime në lëmin e bujqësisë,
 11. Kujdeset për parandalimin e sëmundjeve të  kafshëve,
 12. Bashkëpunon dhe bashkërendit punët me OJQ-të dhe kooperativat bujqësore,
 13.  Mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë: pyjet, rërën, dhe aktivitete për shfrytëzimin             e gurëve,
 14.  Bashkërendon dhe mbikëqyr aktivitet e gjuetisë,
 15. Bashkëpunon ngushte me Agjension Kosovar të privatizimit me rastin e transferimit të tokës se kooperativave bujqësore,
 16.  Ruajtjen e tokës bujqësore nga ndërrimi i destinimit dhe trajtimit adekuat i saj,
 17.  Siguron ruajtjen e pyjeve në territorin e Kosovës,
 18.  lëshon leje për prerjen e pyjeve,
 19. Bashkëpunon me agjensionin pyjore të Kosovës në lëmin e mbrojtjes së pyjeve dhe       kultivimin e tyre,
 20.  Kryen edhe punë tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari i Komunës .