Republika e Kosoves

Vushtrri

Ekonomi, bujqësi dhe zhvillim rural

 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Ekonomi, Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

 1. Propozon përparësitë e Komunës për investime dhe koordinon ato me Ministritë respektive,
 2. Hartimin e politikës së zhvillimit ekonomik,
 3. Hartimin e planit global strategjik të zhvillimit ekonomik të Komunës,
 4. Regjistrimi i bizneseve,
 5. Dhënia e lejeve të punës, evidentimi i ndryshimeve në lejen e punës,
 6. Informatë mbi rezultatin afariste, prodhimit, raporti, mbi shkallen e punësimit ne Komune,
 7. Informata mbi treguesit financiar afarist për periudhën gjashtëmujore dhe vjetore ne Komune,
 8. Propozon dhënien e tokës bujqësore te Komunës ne shfrytëzim te përkohshëm,
 9. Mban evidencën për token e pa punuar, token prone e komunës e dhënë ne shfrytëzim dhe token bujqësore të cilës i është ndërruar destinimi,
 10. Ofron trajnime në lëmin e bujqësisë,
 11. Kujdeset për parandalimin e sëmundjeve të  kafshëve,
 12. Bashkëpunon dhe bashkërendit punët me OJQ-të dhe kooperativat bujqësore,
 13.  Mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë: pyjet, rërën, dhe aktivitete për shfrytëzimin             e gurëve,
 14.  Bashkërendon dhe mbikëqyr aktivitet e gjuetisë,
 15. Bashkëpunon ngushte me Agjension Kosovar të privatizimit me rastin e transferimit të tokës se kooperativave bujqësore,
 16.  Ruajtjen e tokës bujqësore nga ndërrimi i destinimit dhe trajtimit adekuat i saj,
 17.  Siguron ruajtjen e pyjeve në territorin e Kosovës,
 18.  lëshon leje për prerjen e pyjeve,
 19. Bashkëpunon me agjensionin pyjore të Kosovës në lëmin e mbrojtjes së pyjeve dhe       kultivimin e tyre,
 20.  Kryen edhe punë tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari i Komunës .