Republika e Kosoves

Vushtrri

Në komunën ë Vushtrrisë operojnë rreth 3838 biznese. Numri më i madhe i këtyre bizneseve janë të orientuar në veprimtari tregtare. Duke u bazuar ne të dhënat Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, rreth 38.95 % e bizneseve merren me tregti , 15.50 % me transport dhe telekomunikacion, 10.21 % hynë shërbimet hoteliere, restorantet, pregatitja e ushqimit etj.
Shpërndarja e veprimtarive ekonomike në Komunën ë Vushtrrisë
 
Veprimtarit ekonomike
Numri i bizneseve
1
Bujqësia, Gjuetia dhe pylltaria dhe peshkim
175
2
Industria nxjerrëse
8
3
Industria përpunuese
310
4
Prodhimi me energji elektrike, gaz, ujë, avull, ujë të ngrohtë dhe ndërtimtaria
2
5
Treg.me shumice dhe pakice, rip. i auto dhe aparateve tjera të amvisëri
1495
6
Hotelet dhe Restorantet
392
7
Transporti dhe depot
596
8
Afarizmi me pasurit e patundshme
4
9
Ndërtim
265
10
Aktivitet tjera shoqërore dhe personale
56
11
Informimi dhe komunikim
71
12
Aktivitete teknike shkencore dhe profesionale
92
13
Aktivitete administrative dhe shërbime mbështetëse
67
14
Aktivitete tjera
305
       Totali
3838