Republika e Kosoves

Vushtrri

 

 

Bujar Pllana

Drejtor i Drejtorisë për Inspektime

Bujar Pllana i lindur me 23.01.1982 në Vushtrri me vendbanim në Fsh. Shtitaricë – Komuna Vushtrri.

Studimet posdiplomike- Master i Shkencave teknike në Drejtimin: Inxhinjeri e Mborjtes së Mjedisit në Universitetin “Hasan Prishtina”.

Nga viti 2008 deri 2021 punoj  fillimishtë  si Inspketor i Shërbimeve publike, pastaj si Inspektor Sanitar në Komunën së Vushtrrisë. Prej 23.08.2021 punoj në Agjensioni e Ushqimit dhe Veterinarisë si Inspektor Sanitar.

Me 15.08.2022 emërohem Drejtor i Drejtorisë pë Inspektime në Komunën e Vushtrrisë.

Kontakti dhe adresa:

Komuna e Vushtrrisë, Drejtoria për Inspektime, zyra nr.63.

bujar.pllana@rks-gov.net

Tel. (038) 200-42429

 

Drejtoria për Inspektime – kompetencat dhe përgjegjësitë:

Inspektimin e ndërtimit që përfshinë:

 

Inspektimin ne lëmin e tregtisë dhe te hyrave komunale që përfshin:

Inspektimin për mjedis qe përfshinë,

Inspektimi i Shërbimeve Publike qe përfshinë:

Kjo drejtori, kryen edhe pune tjera qe ia cakton Kuvendi apo Kryetari i Komunës.