Republika e Kosoves

Vushtrri

 

 

Shqiponjë Hajdari Mikushnica

Drejtore e Drejtorisë për Inspektime

 

Kontakti dhe adresa:

Komuna e Vushtrrisë, Drejtoria për Inspektime, zyra nr.63.

Email.

Tel. (038) 200-42429

shqiponje.mikushnica@rks-gov.net

 

Drejtoria për Inspektime – kompetencat dhe përgjegjësitë:

Inspektimin e ndërtimit që përfshinë:

 

Inspektimin ne lëmin e tregtisë dhe te hyrave komunale që përfshin:

Inspektimin për mjedis qe përfshinë,

Inspektimi i Shërbimeve Publike qe përfshinë:

Kjo drejtori, kryen edhe pune tjera qe ia cakton Kuvendi apo Kryetari i Komunës.