Republika e Kosoves

Vushtrri

Ligji për Veteqeverisje Lokale

Ligji për Zgjedhjet Lokale

Ligji për Financat e Pushtetit Lokal

Ligji për Kufijte Administrativ

Ligji për Bashkëpunim Ndërkomunal

Ligji për ndërmarrjet publike

Ligji për menaxhimin e mbeturinave