Republika e Kosoves

Vushtrri

Qendra e thirrjeve
Qendra për shërbim me qytetarë
0800 42000
038 200 42425
Kryetari i Komunës
038 200 42402
Nënkryetari i Komunës
038 200 42454
Udhëheqësi i Personelit
038 200 42435
Sekretaria e Kuvendit Komunal
038 200 42439
Zyra Ligjor dhe Avokati Komunal
038 200 42410
Njësia e Brendshme e Auditimit
038 200 42430
Zyra e informacionit
038 200 42455
Drejtori i Drejtorisë për Administratë
Sektori i Gjendjes Civile
038 200 42433

038 200 42436

Drejtori i Drejtorisë për Inspeksion
038 200 42429
Drejtori I Drejtorisë për Ekonomi, Bujqësi dhe Zhvillim
Qendra komunale e bizneseve
038 200 42426
Drejtori i Drejtorisë për Shërbime Publike
038 200 42428
Drejtori i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit
038 200 42407
Drejtori i Drejtorisë për Buxhet, Financa dhe Thesar
038 200 42431
Sektori I Buxhetit
038 200 42414
Sektori I thesarit dhe kontabilitetit
038 200 42416
Sektori I Financave
038 200 42427
Drejtori I Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
038 200 42411
Drejtori I Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim
038 200 42420
 Drejtori i Drejtorisë për Arsim 038 200 42406
Drejtori I Drejtorisë për Prokurim
038 200 42403