Republika e Kosoves

Vushtrri

Deklarata lidhur me politikën e privatësisë të Komunës së Vushtrrisë

1. Deklarata lidhur me politikën e privatësisë

Komuna e Vushtrrisë zotohet për të përmbushur plotësisht standardet për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me ligjin dhe aktet tjera juridike në fuqi. Duke vepruar kështu, ne do të sigurojmë pajtueshmërinë nga stafi ynë me standardet më të rrepta të sigurisë dhe konfidencialitetit.

 


2. Mbledhja e të dhënave personale dhe përdorimin

Të dhënat personale që ju ofroni mund të përfshijnë emrin personal, numrin e telefonit, adresën, numrin e kartës së identitetit, email-in dhe informacion personale tjera.

 

Të dhënat personale të mbledhura ose që mblidhen nga ne mund të përdoret vetëm për qëllimet e kryerjes së shërbimeve online në bazë të kërkesës që bëhet online në ueb faqen tonë.
Ne nuk do të përdorim të dhënat tuaja personale për ndonjë qëllim tjetër, pa lejen tuaj, përveç nëse përdorimi i tillë kërkohet me ligj.

3. Mbajta e të dhënave

Të gjitha të dhënat personale që ju ofroni do të mbahen në përputhje me ligjin dhe akte tjera nënligjore për mbrojtjen e të dhënave personale, ose ligjet dhe aktet nënligjore tjera të aplikueshme në lidhje me mbajtjen e këtyre të dhënave ose dokumenteve që përmbajnë të dhëna të tilla.

4. Siguria

Të gjitha të dhënat personale që ofrohen do të kufizohen për qasje vetëm nga personat e autorizuar të cilët sipas detyrës zyrtare kanë nevojë për të përdorin të dhënat për qëllimet e parapara me ligj dhe të dhënat e tilla do të sigurohen duke respektuar standardet e konfidencialitetit.

5. Qasja dhe korrigjimi

Nëse ju dëshironi të keni qasje dhe / ose korrigjoni të dhënat tuaja personale të mbajtura nga ne, Ju mund t’i drejtoheni me shkrim Zyrtarit komunal për mbrojtjen e të dhënave personale.

 


Izjava u vezi  privatnosti politike Opštine Vučitrn

 

 1. Izjava u vezi političke privatnosti.

 

Opština Vučitrn obavezuje da  ispunjava u celosti standarde za zaštitu lićnih podataka u skladu sa zakonom i drugim aktima koji su na snazi.

Na taj naćin mi ćemo  obezbediti  usklađenost od našeg osoblja sa najstrožijim standardima bezbednosti i  poverljivosti.

 1. Prikupljanje i koriščenje ličnih podataka.

Lićni podaci koje vi nudite mogu obuhvatiti lično ime, broj telefona, adresu, broj   lične karte, e-mail i druge ostale lične informacije.

Lični podaci prikupljeni ili prikupljeni od nas mogu da se koriste samo za potrebe obavljanja online usluge na osnovu zahteva koja se obavlja  online na našoj web stranici.

Mi nećemo koristit vaše podatke za bilo koje druge svrhe bez vaše  dozvole, osim ako se takva upotreba  traži zakonom.

 1. Vođenje evidencije.

 

Sve  lične podatke koje vi nudite če se održati u skladu sa zakonom i  drugim podzakonskim aktima koji se primenjuju u vezi održavanja ovih podataka i dokumenata koja sadrže takve podatke.

 

 1. Bezbednost.

 

Sve lične podatke koje se ponude će biti ogranićena za  pristup  samo od ovlašćenih lica ćije po Službenoj dužnosti imaju  potrebu da  koriste podatke za svrhe predviđene   zakonom i  takve podatke će biti obezbeđena uz poštovanje standarda poverljivosti.

 

 1. Pristup i korekcije.

Ako  želite da  imate  pristup   ili  korigujete vaše lićne  podatke čuvane  od nas, Vi možete se obratiti pismeno Opštinskom zvaničniku  za zaštitu lićnih  podataka.

 

 


Statement regarding the privacy policy of Vushtrri Municipality

 1. Statement regarding the privacy policy

  Vushtrri Municipality pledges to fully meet the standards for the protection of personal data in accordance with the law and other legal acts in force. In doing so, we will ensure compliance by our staff with strict standards of security and confidentiality.

  2. Collection and use of personal data

  Personal information that you provide may include personal name, phone number, address, identity card number, email, and other personal information.
  Personal data gathered or collected by us may be used only for the purposes of conducting online services on request made online at our website.
  We will not use your personal information for any other purpose without your consent unless such use is required by law.

  3. Keeping of records

  All personal information you provide will be kept in accordance with the law and other legal acts on the protection of personal data, or other laws and regulations applicable in connection with the maintenance of these records or documents containing such data.

  4. Safety

  All personal data provided will be restricted to access only by authorized persons who are ex officio need to use the data for purposes established by law and such information will be provided while respecting the confidentiality standards.

  5. Access and correction

  If you want to have access and / or correct your personal data held by us, you can contact the Municipal Officer for data protection.