Republika e Kosoves

Vushtrri

Qendra për Punë Sociale (QPS) – është institucion publik profesional i nivelit komunal, kompetente për mbrojtjen e qytetarëve në nevojë sociale.

Secila QPS vepron dhe ofron shërbime në kuadër të Komunës përkatëse.

 

Statuti i Qendrës për Punë Sociale