Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Fortuna Krasniqi

Drejtore i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

 

fortuna.krasniqi@rks-gov.net

038 200 42407

 

Kompetencat dhe përgjesjësitë e drejtorisë:

Kryen edhe punë tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari i Komunës.