Avni Olluri

                                         IMG_4743.jpg
   
                                               Avni Olluri
                     Drejtor i Drejtoratit për Gjeodezi dhe Kadastër

                                     Biografia Personale e Drejtorit