Republika e Kosoves

Lipjan

 

 Sektori për Marrëdhënie me Publikun
 Përgjegjës për Komunikim me Qytetar për Qasje në Dokumente Publike të
Komunës
E-mail:bukurie.zejnullahu@rks-gov.net; qendresa.jashanica@rks-gov.net
Tel:038200-41508

 

 

 

LIGJI Nr. 06/L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

BROSHURË INFORMATIVE PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

BROSHURË INFORMATIVE PËR ZYRTARËT PËRGJEGJËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

 

VËRTETIMI PËR PRANIMIN E KËRKESËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

VENDIMI PËR LEJIMIN E QASJES NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

SHTOJCA VI VENDIMI PËR LEJIMIN E QASJES SË PJESSHME NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

SHTOJCA VII VENDIMI PËR INFORMATA SHTESË RRETH KËRKESËS MBI QASJEN NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

SHTOJCA IX VENDIMI MBI REFUZIMIN E QASJES NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

RREGULLORE NR. 04/2012 PËR EVIDENCËN ZYRTARE TË KËRKESAVE PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

SHTOJCA VIII NJOFTIMI PËR PËRCJELLJEN E KËRKESËS MBI QASJEN NË DOKUMENTE PUBLIKE TE INSTITUCIONI TJETËR

 

 

 

 

SHTOJCA I KËRKESË PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

SHTOJCA V INFORMIMI I KËRKUESIT PËR MARRJEN E DOKUMENTIT TË BËRË PUBLIK

 

 

 

 

SHTOJCA III – B VËRTETIMI PËR PRANIMIN E KËRKESËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

 

 

 

 

RAPORTET E RREGULLTA