Republika e Kosoves

Lipjan

 

    UDHËZUES PËR PËRMIRËSIMIN E PROCESIT TË INSPEKTIMIT TË NDËRTESAVE (Për arkitektë/inxhinierë privat dhe inspektor të ndërtimit)

 

 

FORMULARËT PËR APLIKIM TË LEGALIZIMIT

 

 

 

KËRKESË PËR LEJE MJEDISORE KOMUNALE

 

 

 

 

R A P O R T , MBI SHQYRTIMIN PUBLIK TË PROJEKT DOKUMENTI

HARTA ZONALE E KOMUNËS SË LIPJANIT 2020-2028

 

 

Informata për të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese që janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga Komuna në vitin 2022

 

  Informata për të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese që janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga Komuna në vitin 2021

 

 

 

Sistemi i Vrojtimit të lëndëve 2021

 

 

 

 

Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+

 

 

 

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

UDHËZUES PËR LEJE NDËRTIMI

 

 

 

INFORMATOR PËR PUNËN E DREJTORATIT

 

 

   

     PUNA ME PALË

 

 

 

 REXHISTRI I KUSHTEVE NDËRTIMORE

 

 

 

LISTA E LEJEVE NDËRTIMORE

 

 

 

REXHISTRI I LEJEVE NDËRTIMORE

 

 

 

DOKUMENTET PLANORE DHE PLANET TJERA INTEGRALE