Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

FORMULARËT PËR APLIKIM TË LEGALIZIMIT

 

 

 

KËRKESË PËR LEJE MJEDISORE KOMUNALE

 

 

 

 

R A P O R T , MBI SHQYRTIMIN PUBLIK TË PROJEKT DOKUMENTI

HARTA ZONALE E KOMUNËS SË LIPJANIT 2020-2028

 

  Informata për të gjitha lejet dhe licencat ekzistuese që janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga Komuna në vitin 2021

 

 

 

Sistemi i Vrojtimit të lëndëve 2021

 

 

 

 

Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+

 

 

 

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

UDHËZUES PËR LEJE NDËRTIMI

 

 

 

INFORMATOR PËR PUNËN E DREJTORATIT

 

 

   

     PUNA ME PALË

 

 

 

 REXHISTRI I KUSHTEVE NDËRTIMORE

 

 

 

LISTA E LEJEVE NDËRTIMORE

 

 

 

REXHISTRI I LEJEVE NDËRTIMORE

 

 

 

DOKUMENTET PLANORE DHE PLANET TJERA INTEGRALE