Republika e Kosoves

Lipjan

 

Përgjegjësitë

  • Mban regjistrin e pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës Komunale,
  • Mban evidencat dhe hartat kadastrale për tokën dhe ndërtesat në territorin e Komunës,
  • Bënë matjet kadastrale, regjistron të dhënat kadastrale dhe lëshon dokumentet përkatëse sipas kërkesave të palëve
  • Kryen edhe punë tjera nga Kompetenca e komunës në lëminë e kadastrit dhe gjeodezisë.