Republika e Kosoves

Pejë

Kodi Komunal i Etikës

2018/12/05 - 4:23

Në kuadër të aktivitetit të USAID-it komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse është mbajtur punëtoria përmbyllëse Kodi Komunal i Etikës.
 
Objektivat e punëtorisë finale janë: prezantimi i versionit final të Kodit Komunal të Etikës, të kuptuarit e dispozitave dhe procedurave të aplikueshme, të cilat duhet ndjekur, të kuptuarit e roleve dhe përgjegjësive në respektimin dhe zbatimin e Kodit, vendosja e bazës për fillimin dhe zbatimin e suksesshëm të Kodit, raste studimore praktike mbi rolet dhe përgjegjësitë, këshilla për implementim të suksesshëm etj.